logo

Søk

Velg språk

Bedrifter og fattigdomsbekjempelse

Foto til venstre: Jonsjordsamlingen/Norsk Industriarbeidermuseum

Det finnes ingen eksempler på land som har oppnådd varige forbedringer i levevilkårene uten økonomisk vekst. Norges historie er et godt eksempel. Fattigdom ble eliminert først etter langvarig, sammenhengende økonomisk vekst etter andre verdenskrig, der de sosiale forholdene ble bedre for storparten av befolkningen.

Som mål på et lands fattigdomsnivå brukes ofte nasjonalinntekt eller BNP per innbygger. En høyere inntekt muliggjør flere fellesgoder og et generelt høyere velferds­nivå. Inntekt per innbygger har vist seg å ha klare sammenhenger med blant annet befolkningens forventede levealder, barnedødelighet og utdanningsnivå.

Betydningen av bedrifter for bærekraftig økonomisk utvikling

Investeringer i bedrifter er fundamentalt for økonomisk vekst og langsiktig, bærekraftig fattigsdomsbekjempelse. Blant verdens fattigste er det å ha en jobb sett på som det viktigste for å komme seg ut av fattigdom. Et velfungerende privat næringsliv er avgjørende for å oppnå dette. 90 prosent av alle jobber skapes i privat sektor i utviklingsland. 

Private bedrifter står også for det meste av et lands skatteinntekter og bidrar dermed til å finansiere offentlige goder som bedre helsetjenester og utdanning. 

Mange utviklingsland har dessuten en ensidig økonomisk struktur. Det er derfor viktig at økonomiene blir mer diversifiserte og dermed mer robuste mot for eksempel svingninger i en enkelt råvarepris. Små og mellomstore bedrifter er spesielt viktige for skape en diversifisert økonomi.

Hindringer for bærekraftig vekst

Bedrifter i utviklingsland står overfor mange utfordringer som begrenser deres vekstmuligheter. Tilgang til elektrisitet og kapital er to av de største utfordringene, særlig i de aller fattigste landene. For disse landenes økonomiske utvikling er det avgjørende at strømforsyningen bygges ut og finansielle tjenester utvikles, slik det var for vår egen økonomi i det forrige århundret.

Norfunds rolle

Norfund investerer i små og mellomstore bedrifter og konsentrerer investeringene om sektorer som er viktige for utvikling: fornybar energi, finansielle tjenester og jordbruk og jordbruksrelatert industri. Dette skaper verdier og inntekter, og hjelper de lokale markedene til å over tid klare seg på egenhånd.

Norfund, sammen med de andre utviklingsfinansinstitusjonene (Development Finance Institutions), er det viktigste virkemiddelet i utviklingspolitikken for å skape et lønnsomt næringsliv og å få flere private aktører til å investere i land som henger etter i den globale utviklingen.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94