logo

Søk

Velg språk

En ansvarlig investor

Bærekraft er et hovedelement i Norfunds mandat. Norfund er en finansiell investor og skal investere i lønnsomme bedrifter. I tillegg krever Norfund at selskapene har eller utvikler god eierstyring og akseptable standarder med hensyn til miljø- og arbeidsforhold. Dette skaper de utviklingseffektene Norfund ønsker. Norfunds tre hovedmål som ansvarlig investor er å:

  1. Ivareta vårt mandat fra eier og prinsipper for Norges bistandsinnsats
  2. Redusere risiko for negativ påvirkning på miljø og sosiale forhold
  3. Bidra til standardheving på miljø- og arbeidsforhold og eierstyring og selskapsledelse

Investeringsprosessen

Når Norfund investerer brukes betydelige ressurser på å forstå det aktuelle forretningskonseptet og få innsikt i hvordan investeringen vil kunne virke positivt og negativt inn på omgivelsene. I tillegg vurderer vi også kvaliteten på partnerne og deres evne til å lykkes forretningsmessig. Norfund forventer ikke ’perfekte bedrifter’, men vil ikke finansiere prosjekter som vil lede til uopprettelig miljøskade eller innlede samarbeid med partnere som utviser manglende vilje til å sikre trygge og rettferdige arbeidsforhold. Å bygge en felles forståelse av hvilke standarder som skal ligge til grunn for driften samt å forankre disse i bindene avtaleverk mellom partene, er sentrale trinn i investeringsprosessen. Det er også viktig å sørge for investeringsavtaler som gir mulighet for effektiv eierutøvelse.

Eierutøvelsen

Norfund er en aktiv eier. Hvor aktiv eierutøvelsen kan være, avhenger imidlertid av investeringsformen, eierandelen og hvilke andre investorer som finansierer bedriften. Norfund gjør oftere egenkapitalinvesteringer enn rene lånefinansieringer. Dette innebærer gjerne styreposisjon for Norfund, og styrearbeidet gir nærhet til drift og mulighet for påvirkning av standarder. Med en eierskapshorisont på 4-10 år søker Norfund å bidra til at det skapes en kultur i selskapet for kontinuerlige forbedringer av eierstyring, miljø- og sosiale standarder. Gjennom handlingsplaner legges et langsiktig løp for hvordan selskapene skal kunne bevege seg fra lokale standarder mot internasjonale standarder.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94