logo

Søk

Velg språk

Hvordan Norfund måler utviklingseffekter

Hva er de relevante utviklingseffektene av Norfunds investeringer?

Norfund har som mål å bidra til etablering av levedyktige og bærekraftige bedrifter i utviklingsland. Dette er viktig for utvikling fordi bedrifter skaper arbeidsplasser, forsyner befolkningen med produkter og tjenester, genererer skatt og eksportinntekter og bidrar til teknologisk fremgang.

Den viktigste utviklingseffekten av Norfunds virksomhet er derfor lønnsomme, veldrevne og ansvarlige selskaper som opererer i noen av de fattigste landene i verden. Lønnsomhet er viktig fordi kun økonomisk levedyktige bedrifter overlever på lang sikt og gir stabile og trygge arbeidsplasser. Å drive ansvarlig inkluderer å følge lokale lover, relevante internasjonale standarder – herunder miljømessige og sosiale standarder, sikre et anstendig og trygt arbeidsmiljø og å ha god eierstyring og selskapsledelse.

Dette er de relevante utviklingseffektene, og Norfunds dokumentasjon av utviklingseffekter er derfor relatert til oppnåelsen av disse.

Norfunds metodikk og vurderinger ved dokumentering av utviklingseffekter

  • Mål: Skaffe relevant og pålitelig informasjon om våre investeringer uten å pålegge våre porteføljeselskaper en uforsvarlig rapporteringsbyrde.
  • Norfund investerer i kommersielle selskaper som opererer i noen av de mest utfordrende markedene i verden. Det må være en balanse mellom krav til rapportering og administrativ byrde for mottaker.
  • Norfund er en liten aktør i de land og sektorer vi investerer i, og de relevante effektene er derfor outputs og outcomes, heller enn impacts.
  • Heller enn å estimere effekter basert på tommelfingerregler eller kun et lite utvalg av porteføljen, ønsker Norfund å innhente informasjon om faktiske effekter fra hele porteføljen årlig. For å begrense rapporteringsbyrden for selskapene har Norfund valgt et begrenset antall indikatorer som er relevante og relativt enkle for dem å få tak i.
  • Norfund måler utviklingseffekter på to forskjellige nivåer: Norfunds strategiske måloppnåelse (de grønne indikatorene i tabellen i linken oppe til høyre på denne siden) og faktiske effekter lokalt (alle andre indikatorer i tabellen).

Bakgrunnen for denne inndelingen er at det er en forskjell mellom resultatene direkte berørt av investeringsvalg Norfund gjør, og resultater som er avhengig Norfunds porteføljeselskaper og deres prestasjoner. For eksempel er det å skape arbeidsplasser et av de viktigste resultatene av en levedyktig bedrift, men Norfund velger hvilket selskap det skal investeres i basert på antall ansatte i selskapet. Norfund ønsker å investere i sektorer som sysselsetter mange mennesker, for eksempel landbruk, men innenfor denne sektoren velger vi de selskapene som mest sannsynlig kommer til å drive ansvarlig og lønnsomt på lang sikt. Med andre ord: Andelen av Norfunds investeringer i landbruk er en indikator som sier noe om de valgene Norfund har gjort, det vil si strategisk måloppnåelse, mens antall ansatte i vår portefølje avhenger av gjeldende situasjon i porteføljeselskapene. Som en indikator er antall ansatte fortsatt relevant og illustrerer omfanget av Norfunds investeringer. Men det kan ikke brukes som et suksesskriterium for Norfund, siden Norfund ikke bestemmer, og ikke bør bestemme, antall ansatte i det enkelte selskap. Dette må avgjøres av behovene til selskapet basert på selskapets finansielle situasjon og markedsforhold.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94