logo

Søk

Velg språk

Hvordan Norfund skaper utviklingseffekter

Hovedmålet med all Norfunds aktivitet er å oppfylle mandatet på best mulig måte. At investeringene skal være bærekraftige er et hovedelement i dette. Finansiell bærekraft er viktig fordi kun lønnsomme bedrifter kan overleve i lengden. For Norfund er god finansiell avkastning en forutsetning for å skape utviklingseffekter: Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser, skatteinntekter og en rekke positive ringvirkninger lokalt.

Like viktig er sosial og miljømessig bærekraft, for å sikre at menneskene og naturressursene blir ivaretatt best mulig. På lang sikt er det ingen motsetning mellom ulike typer bærekraft. Det er viktig for oss at vi bidrar der behovet er størst, samtidig som vi sikrer effektiv bruk av bistandsmidler. Vi jobber derfor for:

1. Å gjøre de riktige tingene: Norfunds strategi er det første steget i prosjektsyklusen - prosjektet må passe inn i Norfunds strategi. Strategien tar sikte på å oppnå høy utviklingseffekt ved å investere i de landene der behovet er størst, i sektorer som er viktige for økonomisk utvikling og der Norfund og Norge har spesielt gode forutsetninger for å bidra. Andre prioriteringer satt i strategien er oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og egenkapitalinvesteringer.

2. Å gjøre tingene riktig: Hvis prosjektet er i overenstemmelse med strategien, kan prosjektet tas inn i Norfunds prosjektsyklus. I kjernen av prosjektsyklusen ligger Norfunds kompetanse. Norfund må inneha den nødvendige kompetansen om de land og sektorer vi investerer i og investeringsinstrumentene vi bruker. I tillegg har Norfund fokus på bærekraft, å sikre ansvarlig eierstyring i våre investeringer, å påse at hensyn til miljø og sosiale forhold blir ivaretatt på en god måte og at standarder heves der det er nødvendig.

Norfunds prosjektsyklus

Det er fem steg i prosjektsyklusen:

1. Finne mulige prosjekter og partnere
Potensielle investeringsprosjekter identifiseres gjennom Norfunds omfattende nettverk i sine markeder og ved at markedsaktører kontakter Norfund. Vi avgjør om prosjektet er i tråd med vår investeringsstrategi og gjør en grundig selskapsgjennomgang (due diligence) av relevante prosjekter. Hvis et prosjekt har høy risiko og/eller er komplisert benytter vi oss også av eksterne eksperter. 

2. Forhandle
Vi går inn i prosjekter med felles forventninger og enighet om investeringens vilkår og betingelser. Norfunds investeringsavtaler inneholder juridisk bindende klausuler som reflekterer Norfunds standarder, spesielt i forhold til antikorrupsjon og hvitvasking, virksomhetsledelse og selskapsstyring og miljø og sosiale forhold.

Å identifisere ESG-risiko (samlebegrep for god eierstyring, ivaretakelse av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, samt forholdet til lokalsamfunnet og påvirkning av det ytre miljøet) før det investeres og å følge selskapene tett for å sørge for at ESG-krav overholdes, er fundamentalt i Norfunds forretningsmodell. Norfund følger IFCs retningslinjer for miljø og sosiale standarder. IFC-standardene regnes som den globale standarden for bærekraftig investeringsvirksomhet i utviklingsland.

3. Investere
Mulige prosjekter blir presentert for Norfunds investeringskomite. Særlig risikofylte eller store investeringer behandles i tillegg av Norfunds styre. Når prosjektet har fått endelig godkjenning kan investeringsavtalen kontraktfestes og gjøres juridisk bindende. 

4. Aktivt eierskap
Norfund er vanligvis investert i et selskap i fire til ti år. Vi er en aktiv og ansvarlig eier og bruker betydelige ressurser på å følge og utvikle våre investeringer, ofte gjennom styreposisjoner. 

5. Exit - avslutte Norfunds engasjement
En avgjørelse om å selge våre eierandeler i et selskap avhenger av en rekke faktorer, inkludert selskapets utvikling, regjerende markedsforhold og hvor godt mulige kjøpere er egnet for å drive selskapet videre. Salgsbeløpet blir reinvestert i nye prosjekter. 

 

 

 

 

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94