logo

Søk

Velg språk

Økt åpenhet i skatteparadisene

Norfund støtter alle forslag som kan bidra til økt åpenhet og redusere mulighetene til skatteunndragelser via skatteparadis. Norfunds bruk av tredjeland dreier seg verken om skatteflukt eller hemmelighold, men om muligheten til å foreta egenkapitalinvesteringer i de fattigste landene.

 OECDs arbeid gjennom flere år har bidratt i riktig retning; det har presset en rekke skatteparadis til å følge OECD Global Forums standarder og fått dem til å endre sin lovgivning i tråd med disse. Dette innebærer at landene må kreve informasjon om hvem som er den reelle eier i hvert selskap, føre register over dette, samt stille informasjon til rådighet for andre lands skattemyndigheter. Oppmerksomheten som Panama Papers-saken har fått vil bidra ytterligere. Dette er bra. De rike land i verden tvinges nå til å rydde opp i måten det internasjonale finansielle systemet fungerer på.

Diskusjonen om skatteparadiser er komplisert og paradoksal. Skatteparadis har muliggjort skatteunndragelser og bortgjemming av lysskye transaksjoner. På den annen side er slike «tredjeland» også nyttige for å gjennomføre helt legitime og viktige finansielle transaksjoner, og gjør det blant annet lettere å investere i de fattigste land i verden.

Norfunds bruk av tredjeland dreier seg verken om skatteflukt eller hemmelighold, men om muligheten til å foreta egenkapitalinvesteringer i de fattigste landene. Mange MUL- land har svake rettssystemer og/eller det kan være fare for korrupsjon i rettsapparatet. I slike tilfeller er forvaltning og håndhevelse av lover og regler ofte ikke effektiv eller forutsigbar, og det er nødvendig å redusere risikoen dette innebærer gjennom å bruke en jurisdiksjon med et fungerende rettssystem som alle parter aksepterer. Norfund har selvfølgelig full åpenhet om alle våre investeringer og full innsikt i hvem alle våre partnere er. Vi har et spesielt ansvar for å påse at vi har full innsikt i transaksjonene som skjer og sikre at vi ikke på noen måte bidrar til skatteunndragelse eller ulovlige kapitalstrømmer.

Vårt syn er at første skritt i oppryddingen ikke må bli å forby bruk av tredjeland av legitime grunner. Å hindre den bruken av tredje land som Norfund gjør i dag vil ramme de fattigste land i verden - land som trenger investeringer fra oss og andre for blant annet utbygging av energisektoren og modernisering av landbruket.

For utdypende informasjon, se power point presentasjonen "Norfunds bruk av «oversjøiske finanssentra» i landbruksinvesteringer"

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94