logo

Søk

Velg språk

Norfunds regnskaper er ikke misvisende

Av Kjell Roland, Norfund

27.8.2013

I oppslaget «Varsler tar oppgjør med Norfund-ledelsen» formidler Bistandsaktuelt 22.8. en påstand om at Norfunds regnskaper for 2012 misvisende dekker over at «det meste har gått med store tap».  

Denne påstanden er feil.

Norfunds investeringer bokføres i balansen etter et forsiktighetsprinsipp til det laveste av anskaffelseskost og verdi vurdert på regnskapstidspunktet. Det vil si at eventuell verdiøkning av egenkapitalinvesteringer utover anskaffelseskost ikke kommer med i balansen før investeringen realiseres. Resultatregnskapet det enkelte år gir tilsvarende informasjon om løpende inntekter, utgifter, avskrivninger etc. Enhver regnskapskyndig vet imidlertid at regnskapet som sådan, for et investeringsselskap som Norfund, gir begrenset informasjon om så vel reelt resultat som verdiutviklingen i de underliggende investeringene. Norfunds regnskap avlegges etter norsk regnskapsstandard i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Liknende påstander om at regnskapet var misvisende eller direkte feil ble fremsatt av varsleren i 2006. I Riksrevisjonens gjennomgang i 2007 ble det ikke påvist feil med regnskapet. Imidlertid mente Riksrevisjonen at regnskapet var vanskelig tilgjengelig.

Fordi balansen og de regnskapsmessige resultatene alene gir et utilstrekkelig bilde av hvilke verdier som skapes i investeringsfondet, gjør derfor Norfund jevnlige verdivurderinger av hver enkelt investering. Verdijustert egenkapital var ved sist årsskifte på 10.864 millioner kroner, mens den bokførte egenkapital til sammenligning var på 8.438 millioner kroner. På grunnlag av verdivurderingene beregnes også av avkastningen av investeringene løpende.  Avkastningen på de enkelte investeringsområdene dokumenteres i Norfunds virksomhetsrapport. Mens regnskapet er vanskelig å lese for lite regnskapskyndige, har Norfund fått Farmandprisen for beste årsberetning blant offentlig tilknyttede virksomheter fordi den formidler hva selskapet gjør og dets resultater spesielt bra.

Når det gjelder boken som Mehraz Rafat har skrevet, er det et generelt inntrykk at den er konspiratorisk og spekulativ i fremstillingen – og at mye av informasjonen som formidles er upresis, feilaktig, selektiv og kampanjeaktig mot enkeltpersoner. Samlet sett har den neppe injurierende kraft.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94