logo

Søk

Velg språk

Sektorer

Norfund har valgt å konsentrere seg spesielt om fornybar energi, finanssektoren og jordbruk og jordbruksrelatert industri. Dette er sektorer hvor prosjekter har spesielt høye utviklingseffekter og hvor kompetanse av internasjonal kvalitet kan mobiliseres hos norske samarbeidspartnere.

Fornybar energi

Økonomisk vekst er nært knyttet til økt energiforbruk, og spesielt forbruk av strøm. Upålitelig strømforsyning blir angitt som en av de fremste hindringene for økonomisk vekst i utviklingsland, spesielt blant små og mellomstore bedrifter. Uten tilgang til pålitelig elektrisitet blir bedrifter avhengige av private diesel- eller bensinaggregat, som er svært dyrt. Strømbrudd kan også medføre betydelige tap av inntekter for disse bedriftene. I mange utviklingsland er det store muligheter for å bedre utnytte vann, vind og sol i elektrisitetsproduksjon.

Finanssektoren

Tilgang på energi og et fungerende bank- og finanssystem er avgjørende infrastruktur for utvikling. For at privat sektor skal utvikle seg trenger bedrifter tilgang til kapital. Mulighet til å ta opp lån og å spare penger er også viktig for privatpersoner. Svært mange bedrifter og privatpersoner har ikke tilgang til det vi tenker på som grunnleggende finansielle tjenester, som for eksempel en bankkonto.

Det er særlig viktig for Norfund å øke tilgangen til finansiering for små og mellomstore bedrifter (SMBer). Norfunds investeringer i finanssektoren er hovedsakelig i finansinstitusjoner som er eid lokalt og som har et interessant vekstpotensial.

Landbruk og matindustri

Landbruksektoren står ofte for den største delen av sysselsettingen i utviklingsland. Men landbruket er lite produktivt, samtidig som det finnes enorme, ubrukte jordbruksarealer. Landbruk har derfor særlig stort potensial for utviklingseffekter i form av sysselsetting av fattige, inntekter fra handel og verdiskaping. Modernisering av landbruket har ofte vært det første steget ut av fattigdom.

I tillegg til å investere i primærlandbruk vil Norfund investere i flere trinn i matindustriens verdikjeder, herunder logistikk og distribusjon. Akvakultur er også en del av Norfunds satsingsområde i denne sektoren. Det legges vekt på samarbeid med sterke partnere som har sammenfallende interesser med Norfund. Investeringer i landbruksfond er også relevant for Norfund, og vi vil forsøke å samfinansiere med gavebistand der det er relevant.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94