logo

Søk

Velg språk

Verdsettelse og beregnet avkastning

 

 

Bokførte resultater

Norfunds investeringer bokføres i balansen etter et forsiktighetsprinsipp til det laveste av anskaffelseskost og beregnet verdi ved årsslutt. Det vil si at eventuell verdiøkning av egenkapitalinvesteringer ikke kommer med i balansen før investeringen realiseres (når vi selger våre eierandeler), mens forventet tap regnskapsføres umiddelbart. Resultatregnskapet det enkelte år gir informasjon om løpende inntekter, utgifter, avskrivninger etc., men verdiøkningen tas altså ikke med i årlige regnskaper. For et investeringsselskap som Norfund, som bygger opp en portefølje av selskaper og selger seg ut av få investeringer, gir regnskapet derfor begrenset informasjon om reelt resultat. Norfunds regnskap avlegges etter norsk regnskapsstandard i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

 

Verdivurderinger og beregnet avkastning

Fordi balansen og de regnskapsmessige resultatene alene gir et utilstrekkelig bilde av hvilke verdier som skapes i investeringsfondet, gjør derfor Norfund jevnlige verdivurderinger av hver enkelt investering. Verdijustert egenkapital var ved utgangen av 2012 var på 10.864 millioner kroner, mens den bokførte egenkapital til sammenligning var på 8.438 millioner kroner. På grunnlag av verdivurderingene beregnes også avkastningen av investeringene løpende, og dokumenteres årlig i Norfunds Virksomhetsrapport.

 

Metode for verdiberegninger

Verdi av selskapene beregnes som internrente av kontantstrømmen til og fra investeringene, inkludert investeringenes antatte verdi ved utgangen av året. Beregningen gjøres i investert valuta for å holde effekter av svingninger i den norske kronekursen utenfor. Verdivurderingene er beste estimat på den virkelige verdien av investeringene ved årsslutt og skjer i samsvar med «International Private Equity and Venture Capital Valuations Guidelines». Våre verdivurderinger viser seg ofte å være noe konservative, og er derfor ofte under verdien ved endelig realisering av investeringene.

Norfund - Fridtjof Nansens Plass 4, N-0160 Oslo - Phone +47 22 01 93 93 - Fax: +47 22 01 93 94