- Det er viktige funn som legges frem i denne rapporten. Vi jobber daglig med disse spørsmålene i Norfund. Vårt styre har bestemt at vi skal prioritere dette arbeidet fremover, og vi er i gang med å utarbeide nye retningslinjer for ansvarlig skattelegging gjennom vår europeiske bransjeorganisasjon EDFI, sier Ola Nafstad, direktør for strategi og analyse, i Norfund.

Norfund er en av flere internasjonale utviklingfinans-institusjoner som har finansiert rapporten "Why do Development Finance Institustions use Offshore Financial Centres?". Rapporten er ennå ikke offisielt ferdigstillt og skrives av seniorrådgiver Paddy Carter, i den anerkjente britiske tenketanken Overseas Development Institute- Shaping policy (ODI).

Årsaker og konsekvenser ved bruk av oversjøiske finanssentra

Rapporten belyser årsakene til og konsekvensene av utviklingsfinansings-institusjoners bruk av oversjøiske finanssentra i investeringer i utviklingsland, og den stiller åpne spørsmål om hva som ligger til grunn for DFI-enes bruk av skatteparadiser.

Flere av funnene understøtter at bruk av skatteparadiser, som for eksempel Mauritius, er nødvendig for at mange investeringer i utviklingsland, spesielt de minst utviklede landene (MUL) skal kunne finne sted.

- Veloverveide innspill som disse er svært viktig i vårt arbeid med disse spørsmålene, sier Nafstad.  For Norfund dreier investeringer gjennom tredjeland seg verken om skatteflukt eller hemmelighold, men om muligheten til å foreta egenkapitalinvesteringer i de fattigste landene, særlig MUL-land, understreker han.

Foreløpige konklusjoner og anbefalinger i ODIs rapport ble lagt frem for Norfunds styre i går og presentert i et åpent seminar i Norfunds lokaler torsdag morgen.

Et forbud vil ramme de fattigste landene 

Undersøkelsen ble lagt frem av seniorforsker Paddy Carter. Han ser på bruken av OFC som et «nødvendig onde». I sin forskning finner han at et forbud mot investeringer gjennom oversjøiske finanssentra, såkalt skaffeparadiser, trolig vil ramme de fattigste landene hardest. Det betyr mindre internasjonale investeringer til de landene som kanskje trenger slike investeringer aller mest.

I flere utviklingsland er dessuten skatt på kapitalinntekt relativt lav. Der betyr at veid opp mot øvrige skatteinntekter ( skatt på lønn, varesalg etc) som utviklingslandene kan få fra økte investeringer, så vil netto skatteinntekter i de aller fleste tilfelle uansett være positiv.

Helt nødvendig i land uten tilstrekkelig lovverk

I mange tilfeller er bruk av et oversjøiske finanssenter helt avgjørende når det kommer til investeringer, rett og slett fordi utviklingslandene ikke har et lovverk som gjør det mulig for investorene å bruke det.

­ - Når det er sagt, er det likevel ikke slik at bruken av oversjøiske finanssentra ikke kan bli bedre bare fordi det er lov, påpekte Carter og tok til orde for transparens knyttet til alle investeringer.

Gå foran som gode eksempler

I sin rapport anbefaler han Norfund, og andre DFI-er å gå foran som gode eksempler, og gjøre mer informasjon tilgjengelig.

- Noen ganger er fullstendig åpenhet en umulighet.  Men når det er sagt arbeider vi alltid for at så mye informasjon som mulig skal være tilgjengelig. Transparens er alltid på vår agenda, sier Nafstad.

Norfund er helt åpen om fondets bruk av tredjeland, og publiserer informasjon om hvor den enkelte investering er domisilert i den årlige virksomhetsrapporten og på sine nettsider.

- I land med svake rettssystemer og/eller der det er fare for korrupsjon i rettsapparatet, er forvaltning og håndhevelse av lover og regler ofte ikke effektiv eller forutsigbar. I slike land kan det være vanskelig for Norfund og våre partnere å sikre at rettslige grep kan gjøres ved økonomisk mislighold eller tvister. Dette utgjør en risiko som blir for stor for mange investorer og långivere dersom ikke investeringen kan forankres i et tredjeland, understreker Nafstad.