Eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse er nødvendig for å oppnå økonomisk bærekraft og FNs bærekraftsmål.

Eierstyring og virksomhetsledelse refererer til strukturer og prosesser for styring og kontroll av virksomheter slik det er beskrevet i DFI’enes felles rammeverk for utvikling av eierstyring og selskapsledelse (kun på engelsk).

God eierstyring og ledelse bidrar til at virksomhetene kan prestere bedre og redusere risikoen for uforutsette hendelser. God eierstyring og selskapsledelse er dermed en forutsetning for private virksomheters evne til å bidra til bærekraftig økonomisk vekst og for å ivareta nødvendige hensyn til arbeidstagere, miljø og samfunn.

Norfund vurderer bedriftenes ledelsesstruktur og rammeverk nøye før enhver beslutning om å investere. Vi krever null-toleranse for korrupsjon og forventer at virksomhetene vi investerer i vil fremme og forholde seg til internasjonalt anerkjente standarder. Ved behov hjelper vi virksomheten til å forbedre sine styringssystemer.

Norfund fremmer en ansvarlig skattepolitikk

Skatteinntekter er grunnlaget for at myndighetene i utviklingsland kan finansiere infrastruktur, offentlige tjenester og bidra til bærekraftig utvikling. Norfund er en ansvarlig investor som skal bidra til å utvikle bærekraftige bedrifter og et bærekraftig næringsliv i utviklingsland. Derfor har Norfund klare retningslinjer for ansvarlig og transparent skattepolitikk.

Norfund’s skattepolitikk som er utviklet i dialog med en rekke norske NGOer og er formulert med utgangspunkt i:

Mer om Norfund som ansvarlig investor: