Miljø og samfunn

Ved å stille krav til bedrifters miljø- og samfunnsansvar vil man, i tillegg til å ta vare på miljø og lokalsamfunn, bidra til at bedriftene blir mer lønnsomme og åpne opp for nye forretningsmuligheter.

Håndtering av miljø- og samfunnsrisiko er en viktig del av Norfunds investeringsprosess. Effektiv selskapsgjennomgang med hensyn til miljø og samfunn gir lavere risiko for: 

  • ansatte
  • miljøet
  • lokalsamfunn
  • andre interessenter

Investeringsselskapene deles inn i forskjellige E&S risikokategorier. Disse definerer hvor dyptgripende forhåndsanalyser (due diligence) Norfund må gjøre med  hensyn til bedriftens effekt på miljø og samfunn.

For hvert prosjekt Norfund investerer i, vurderes alle involverte parters evne til å håndtere miljø- og samfunnsrisiko. Dette inkluderer investeringsselskapet, partnere og fondsforvalter (hvis investeringen gjøres gjennom et fond).

IFC standarder

Utgangspunktet for Norfund’s miljø- og samfunns-analyser er standardene som Verdensbankens internasjonale finansieringsinstitutt (IFC) har utarbeidet . IFC standardene er den internasjonalt anerkjente normen for miljø- og samfunnsrelatert risikostyring i privat sektor. Standardene brukes av utviklingsinstitusjoner (DFIer), kommersielle banker og andre lignende institusjoner. Standardene dekker følgende aspekter:

Vurdering og håndtering av miljø- og samfunnsrelatert risiko
(kun på engelsk)

Environmental and social responsibility is critically important in today’s global economy. An environmental and social management system (ESMS) helps companies integrate plans and standards into their core operations—so they can anticipate environmental and social risks posed by their business activities and avoid, minimize, and compensate for such impacts as necessary. A good management system provides for consultation with stakeholders and a means for complaints from workers and local communities to be addressed.

Arbeid og arbeidsmiljø
(kun på engelsk)

For any business, its workforce is its most valuable asset. A sound worker-management relationship is key to the success of any enterprise. Performance standard 2 asks that companies treat their workers fairly, provide safe and healthy working conditions, avoid the use of child or forced labor, and identify risks in their primary supply chain.

Effektiv ressursforvaltning og tiltak mot forurensning
(kun på engelsk)

Industrial activity and urbanization can increase levels of pollution that may threaten people’s health and the environment. PS3 guides companies to integrate practices and technologies that promote energy efficiency, use resources—including energy and water—sustainable, and reduce greenhouse gas emissions.

Samfunnshelse, trygghet og sikkerhet
(kun på engelsk)

Business activities and infrastructure projects may expose local communities to increased risks and adverse impacts related to worksite accidents, hazardous materials, spread of diseases, or interactions with private security personnel. PS4 helps companies adopt responsible practices to reduce such risks including through emergency preparedness and response, security force management, and design safety measures.

Anskaffelse av land og omlokalisering
(kun på engelsk)

When companies seek to acquire land for their business activities, it can lead to relocation and loss of shelter or livelihoods for communities or individual households. Involuntary resettlement occurs when affected people do not have the right to refuse land acquisition and are displaced, which may result in long-term hardship and impoverishment as well as social stress. PS5 advises companies to avoid involuntary resettlement wherever possible and to minimize its impact on those displaced through mitigation measures such as fair compensation and improvements to and living conditions. Active community engagement throughout the process is essential.

Bevaring av artsmangfold og ressursstyring
(kun på engelsk)

Biodiversity loss can result in critical reductions in the resources provided by the earth’s ecosystems, which contribute to economic prosperity and human development. This is especially relevant in developing countries where natural resource-based livelihoods are often prevalent. PS6 recognizes that protecting and conserving biodiversity, maintaining ecosystem services, and managing living natural resources adequately are fundamental to sustainable development.

Urbefolkningens rettigheter
(kun på engelsk)

Indigenous peoples (IPs) may be particularly vulnerable to the adverse impacts associated with project development, including risk of impoverishment and loss of identity, culture, and natural resource-based livelihoods. PS7 seeks to ensure that business activities minimize negative impacts, foster respect for human rights, dignity and culture of indigenous populations, and promote development benefits in culturally appropriate ways. Informed consultation and participation with IPs throughout the project process is a core requirement and may include Free, Prior and Informed Consent under certain circumstances.

Kulturarv
(kun på engelsk)

Cultural heritage encompasses properties and sites of archaeological, historical, cultural, artistic, and religious significance. It also refers to unique environmental features and cultural knowledge, as well as intangible forms of culture embodying traditional lifestyles that should be preserved for current and future generations. PS8 aims to guide companies in protecting cultural heritage from adverse impacts of project activities and supporting its preservation. It also promotes the equitable sharing of benefits from the use of cultural heritage.

Krav om gode planer for miljøhensyn og samfunnsansvar

Norfund forventer ikke at bedriftene vi investerer i skal følge IFC standardene fullt ut på investeringstidspunktet. Imidlertid krever vi at bedriftsledelsen har en reell interesse for å overholde IFC standardene på sikt og at de har en utarbeidet plan for hva som skal gjøres for å komme dit.

Hver enkelt investeringsavtale blir skreddersydd og spesifiserer relevante IFC-standarder som det må fokuseres ekstra på. I avtalen stilles det også klare krav til rapportering. Kravene gjøres juridisk bindende for å sikre at bedriften etterlever standarder og praksiser som forventet.

I tillegg til å redusere investeringsrisiko og risikoer i forhold til sosial hensyn og miljø, vil gode planer for miljø og samfunnsansvar kunne bidra til en rekke bedriftsfordeler slik som;

  •  mer stabil arbeidsstyrke 
  • bedre relasjon til interessenter og lokalsamfunn
  • økt markedsadgang