En ansvarlig investor

Å skape en bærekraftig bedrift krever mer enn penger

Norfund bidrar til å nå FNs bærekraftsmål gjennom investeringer som bidrar til bærekraftig utvikling. Vi fokuserer spesielt på utviklingsmål knyttet til økonomi, samfunn og miljø.

Norfund fremmer verdiskapning ved å hjelpe bedriftene vi investerer i med å etablere gode standarder for styring og ledelse, med å ta hensyn til klima, miljø og samfunn.

« Vi er dypt takknemlige for at Norfund har vist oss vei og støtter oss med økonomiske ressurser, teknisk bistand, motivasjon og råd.»

John Keith, CEO, Banco Promerica Costa RIca

Miljø og samfunn

Mange av landene vi investerer i mangler gode nok lover og regelverk for beskyttelse av arbeidstakere og miljø. Ofte er den sårbare befolkningen mangelfull beskyttet av lovverket.

Hvis miljø- og samfunnsrisiko ikke tas på alvor, kan det gå hardt utover både mennesker og miljø. Håndtering av miljø- og samfunnsrisiko står derfor helt sentralt i Norfunds investeringsprosess. Norfunds vurderinger er basert på standardene for miljø og samfunnsforhold utarbeidet av Verdensbankens internasjonale finansieringsinstitutt (IFC).

Eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse er avgjørende for at vi skal kunne nå våre mål for bærekraft, utvikling og økonomisk vekst. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de strukturene og prosessene som danner grunnlaget for styring og kontroll av en bedrift. God eierstyring og selskapsledelse er viktig fordi det gjør at virksomhetene vi investerer i presterer bedre og styrker tilgangen på kapital fra markedet. God eierstyring og selskapsledelse tilfører investeringene merverdi og reduserer risiko for investorer.

Eksklusjonslisten

Norfund og de andre europeiske institusjonene for utviklingsfinansiering (EDFI) har identifisert noen sektorer og aktiviteter som vi ikke skal investerer i. EDFIs eksklusjonsliste (kun på engelsk) gir en oversikt over disse.

Tverrgående hensyn

Med tverrgående hensyn mener vi bærekraftsmål som er relevante for alle utviklingsaspekter. Norfund vurderer alltid disse tverrgående hensynene nøye i forbindelse med investeringer.   

Klima og miljø

13

Klimaendringer utgjør en alvorlig risiko og kan gå hardt ut over både kampen mot fattigdom og allerede eksisterende velstand. Norfund deltar aktivt i arbeidet for å redusere utslipp av CO2 ved å investere i ren energi. Vi er også i ferd med å utarbeide vår egen klimapolitikk. 

Likestilling

Norfund arbeider for å støtte kvinners økonomisk selvstendighet. I saker som gjelder kvinners rettigheter og likestilling, følger vi den norske stats utenrikspolitiske og utviklingspolitiske standarder.

Menneskerettigheter

Beskyttelse av menneskerettigheter står sentralt i alt som gjelder bærekraftig utvikling. Siden Norfunds rolle er å bidra til å bygge opp bærekraftige virksomheter, har vi et sterkt fokus på å forsikre oss om at virksomhetene vi investerer ikke skader noen og forholder seg til menneskerettighetene. Vi bruker IFCs standarder som retningslinjer for å følge opp dette.

Antikorrupsjon

Norfund har en nulltoleranse mot korrupsjon og vi forventer at virksomhetene vi investerer i også etterlever denne nulltoleransen. Norfunds ansatte skal signere Norfunds etiske retningslinjer som understøtter denne holdningen til korrupsjon. Ved mistanke om økonomiske uregelmessigheter har Norfund en formell kommunikasjonskanal til å støtte varslerne. Denne kommunikasjonskanalen er åpen for alle, og man har klare prosedyrer for vidererapportering til Utenriksdepartementet.

Våre investeringsområder

Norfund prioritirer investeringer i fire sektorer som bidrar til å oppnå FNs bærekkraftsmål.