Finansiell inkludering

Norfund investerer i finansinstitusjoner i utviklingsland for å bidra til økt tilgang til kapital og finansiell inkludering.

Fornybar energi

Finansiell inkludering

Grønn infrastruktur

Vekstkraftige virksomheter

9,241
millioner kroner

investert i Finansiell inkludering i Norfunds totale portefølje

48.5
milliarder kroner

økning i lån i 2021* utstedt av bankinstitusjoner i porteføljen

7.57
millioner

nye bankkunder i 2021* hos porteføljeinstitusjonene

Hvorfor investere i finansiell inkludering?

Omkring 1,7 milliarder av verdens voksne befolkning lever fortsatt uten tilgang til banktjenester, verken fysisk eller via mobil. I Afrika sør for Sahara mangler 67% av den voksne befolkningen tilgang til slike tjenester. Uten tilgang på kapital og et velfungerende finanssystem er det tilnærmet umulig å etablere bedrifter, utvikle privat sektor og skape jobber. Investeringer i finansinstitusjoner, banker og mikrofinansinstitusjoner er derfor en prioritert sektor for Norfund.

Våre ambisjoner

I strategien for 2019-2022 har vi definert følgende ambisjoner for dette investeringsområdet:

15
millioner

nye kunder hos finansinstitusjonene i Norfunds portefølje

130
milliarder kroner

økning i lån utstedt av finansinstitusjonene i porteføljen

Hva vi investerer i

Finansiell inkludering er Norfunds nest største investeringsområde basert på investert kapital. Vi fokuserer på følgende:

  • Kommersielle banker
  • Mikrofinansinstitusjoner
  • Andre finanstjenester inkludert lånetjenester, forsikring og leasing

Kommersielle banker

Banksektoren i fattige land er ofte underutviklet. Norfund har derfor som mål å investere i effektive og skalerbare banker som søker å utvikle og tilby målrettet og rimelige finanstjenester. Vi investerer hovedsakelig i mellomstore og store banker som er villige til å rette seg mot små og mellomstore bedrifter (SMB) og til personmarkedet.

Norfund bistår gjerne bankene til å effektivisere sin utlånspraksis, for eksemplel ved å ta i bruk ny teknologi, og til å sikre god eierstyring og selskapsledelse. På denne måten kan institusjonene lykkes i å redusere kostnader, oppnå økt effektivitet og tilby rimeligere og bedre tjenester til sine klienter.

Mikrofinans

Mikrofinans omfatter finansielle tjenester til individuelle entreprenører med lav inntekt, samt til mikrobedrifter uten tilgang til tradisjonelle banktjenester. Mikrofinans inkluderer vanligvis mikrokreditt, innskudd og forsikring. Norfund investerer i kommersialiserte mikrofinansinstitusjoner som har vilje og evne til å maksimere sin rekkevidde og oppnå størst mulig utviklingseffekt. Det er en forutsetning at disse forholder seg til våre retningslinjer for kundebeskyttelse (kun på engelsk).

Andre finansinstitusjoner

Norfund investerer også i andre finansinstitusjoner som leverer tjenester til små og mellomstore bedrifter. Dette omfatter institusjoner som driver med forsikring, leasing, betalingsordninger og utlån og som spesialiserer seg i sektorer som jordbruk, infrastruktur, utdanning og bolig. Norfund investerer også i teknologibaserte finansinstitusjoner.

Hvor vi investerer

Norfund investerer i finansinstitusjoner i land der investeringene kan gjøre størst mulig forskjell. Vi prioriterer å investere i minst utviklede land (MUL) og i Afrika sør for Sahara.

Kommitert kapital fordelt på geografiske områder (millioner kroner per 31.12.21*)

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Til virksomheter som oppfyller våre krav , tilbyr vi risikokapital i form av egenkapital og lån, samt finansiering gjennom fond.

For å oppnå best mulig resultat, både kommersielt og med hensyn til utviklingseffekter, tilstreber Norfund å bistå både bedriftene og samfunnet rundt utover ren kapitaloverføring. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse og arbeider tett med partnerne våre for å videreutvikle virksomhetene. Norfund er en aktiv eier og stiller krav om en plass i styret i forbindelse med egenkapitalinvesteringer. Norfund har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen som skal til for å lykkes som investor.

Eksisterende partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere, blant annet for å kunne dra nytte av deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker å inngå partnerskap med store, velkjente og anerkjente industriaktører med langsiktige planer og fortrinnsvis med lokal tilstedeværelse. Det er viktig at partnernes interesser stemmer overens med våre egne.

Arise is a bank invest­ment company in Sub-Saharan Africa with a USD 1 billion portfolio of large equity stakes in 10 leading African banks which have top 3 positions in close to 20 African countries. Norfund is the largest shareholder with more than 40 percent of the shares in Arise, and it is Norfund’s main vehicle for equity investments in larger African banks.


NMI was established in 2008 as a Norwegian initiative through a partnership between Norfund and the private investors Ferd, DNB, Storebrand and KLP. NMI has so far delivered both impact and solid returns and our objective is to develop NMI to become a leading Nordic player in the field of microfinance investments.

KLP is Norway’s largest life insurance company is an important strategic financial partner for Norfund. Since 2013, KLP and Norfund have co-invested in several financial institutions and renewable energy projects in developing countries, mainly in Africa

Avdelingsleder Finansiell inkludering:

Kontaktperson Finansiell inkludering: