FORNYBAR ENERGI

Norfund investerer i fornybar energi for at bedrifter og husholdninger i utviklingsland skal få økt tilgang til strøm.

Fornybar energi

Finansiell inkludering

Vekstkraftige virksomheter

Grønn infrastruktur

Denne siden er dedikert til Fornybar eneri under utviklingsmandatet. For informasjon om Klimainvesteringsfondet under klimamandatet, klikk her.

Hvorfor investere i fornybar energi?

Energi er avgjørende for utvikling, og elektrisitet utgjør grunnmuren av en moderne økonomi. Uten tilgang til en pålitelig strømforsyning sliter bedrifter og offentlige tjeneser med å opprettholde driften. Husholdningenes energibruk er også nært knyttet til folks velferd og engasjementet i samfunnet rundt dem.

Å møte disse økende energibehovene gjennom konvensjonell termisk strømforsyning er rett og slett ikke lenger et alternativ. Klimakrisen gjør at vi må omstille energisektoren i alle land til en fornybar og karbonfri fremtid. Og mulighetene er der – mange utviklingsland har rikelig med fornybare ressurser og har muligheten til å hoppe direkte til fornybare teknologier som nå er tektisk og kommersielt levedyktige.

Fornybar, pålitelig og rimelig energi er avgjørende for næringsvirksomhet og jobbskaping, og det er nøkkelen til å dempe klimaendringerm, ettersom skalerbare energiløsninger er nødvendig for å akslerere overgangen til en karbonnøytral økonomi.

Reisen fra planlegging og utvikling av prosjekter for fornybar energi til gjennomføring er lang og kompleks. Derfor trengs tålmodige og risikotolerante investorer, som Norfund, til å sikre kommersiell suksess.

Våre ambisjoner

I vår strategi for 2023-2026 er våre definerte ambisjoner:

6.5
MILLIONER

nye husstander med tilgang til strøm ved utgangen av 2026

6.5
GW

ny kapasitet finansiert

Hva vi investerer i

Norfund investerer i konvensjonelle fornybare energikilder, som sol, vind, vannkraft, biomasse og geotermisk energi. Norfund investerer både i bruksskala, netttilknyttede kraftverk og distribuert produksjon. Sistnevnte inkluderer mindre skalaprosjekter og off-grid løsninger som leverer strøm direkte til sluttbruker. I tillegg investerer Norfund i muliggjørende teknologier som har en betydelig klimapåvirkning som energilagring og overføring.

Vi vil fortsette å øke Norfunds portefølje innen fornybar kraftproduksjon i våre målmarkeder, bygge på eksisterende investeringsplattformer og partnerskap samt samarbeide med nye partnere.

Vi vil kun gjøre investeringer i gasskraftverk i klart definerte og nødvendige prosjekter som støtter energiomstillingen i tråd med Parisavtalen. Vi har tatt i bruk et verktøy for å sikre at alle nye investeringer i gasskraft må være Paris-tilpasset og i samsvar med et lands vei mot netto null innen 2050. Fra 2030 vil nye investeringer i gasskraft generelt bli ekskludert.

Forretningsmodeller

Storskala fornybar kraftproduksjon

Norfund investerer i mellomstore til store netttilknyttede kraftverk, primært med eller via industrielle partnerskap. Disse anleggene leverer vanligvis kraft under langsiktige kontrakter til verktøy. I løpet av det siste tiåret har kostnadene for sol- og vindkraft falt dramatisk, noe som har styrket overgangen til fornybare energikilder.

Kommersielle og industrielle kraftløsninger

Norfund investerer i mindre kraftverk som leverer energi direkte til kommersielle og industrielle forbrukere. Disse anleggene er enten lokalisert på kundens område (såkalt «behind the meter») eller leverer strøm gjennom trilling over overføringssystemet. Taksolenergi er et typisk eksempel, selv om bakkemonterte løsninger i større skala er stadig vanligere. Som en ledende investor spiller Norfund en sentral rolle i dette raskt skiftende og utfordrende markedet.

Off-grid energiløsninger

Med kostnadsreduksjoner for solenergi og batterier, er strømforsyning utenfor nettet en stadig mer kostnadseffektiv løsning for bygdesamfunn. Det er to primære forretningsmodeller: (i) etablering av mininett for landlige samfunn, og (ii) husholdningssolprodukter, som kombinerer solcellepaneler, batterier og apparater, vanligvis levert gjennom en betalingsløsning. Norfund har investert i begge disse forretningsmodellene, samt gitt lån til noen av de mer modne selskapene for solenergi til hjemmet, og støttet private kredittfond som gir gjeldsfinansiering til dette segmentet.

Kraftlinjer

Ettersom akselerert bruk av sol- og vindenergi er nødvendig for å møte økende etterspørsel etter elektrisitet, blir betydelige investeringer i overføringsinfrastruktur avgjørende. Slike investeringer er nøkkelen til å øke nettkapasiteten og påliteligheten, lindre eksisterende flaskehalser og muliggjøre effektiv integrering av ny fornybar energikapasitet. Norfund er aktivt engasjert i dette domenet.

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikokapital gjennom egenkapital, lån og fond til selskaper som oppfyller våre krav.

For å maksimere kommersiell og utviklingsmessig suksess, streber Norfund etter å være en verdiskapende eier utover kapitalinvesteringene. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og styring og jobber tett med partnerne for å utvikle selskapene. Norfund tar stilling som aktiv eier og krever rett til styreplass i aksjeinvesteringer. Med mer enn 25 års erfaring med å investere i utviklingsland, bygger og utvikler Norfund kontinuerlig kompetansen som trengs for å investere og håndtere risiko for å lykkes som investor.

Avdelingsdirektør for Fornybar energi: