FORNYBAR ENERGI

Norfund investerer i fornybar energi for at bedrifter og husholdninger i utviklingsland skal få økt tilgang til strøm.

Fornybar energi

Finansiell inkludering

Vekstkraftige virksomheter

Grønn infrastruktur

9,912
millioner kroner

er investert i Fornybar energi porteføljen

1,587
MW

ny kapasitet finansiert i 2021*

3.5
millioner

nye husholdninger fikk tilgang til strøm i 2021*

Hvorfor investere i fornybar energi?

Manglende tilgang på strøm er en av de største barrierene for at bedrifter i lavinntektsland kan etableres og vokse og derigjennom skape flere jobber. Bare i Afrika sør for Sahara mangler så mange som 600 millioner mennesker tilgang til strøm.

I tillegg til at utbygging av kraftverk som sikrer ren, stabil og rimelig energi er en forutsetning for å skape økonomisk vekst og jobber, er dette svært viktig for å redusere klimaendringene.

Prosessen med å planlegge, utvikle og implementere energiprosjekter basert på fornybar energi er som regel svært tidkrevende, risikofylt og kompleks. For å komme i gang og lykkes er det behov for tålmodige og risikovillige investorer som Norfund.

Våre ambisjoner

I Norfunds strategi for 2019-2022 er følgende ambisjoner satt for investeringene i Fornybar energi:

1.5
MILLIONER

nye husstander har tilgang til strøm i perioden

5,000
MW

ny kapasitet finansiert i perioden, hvorav 4000 MW er fornybar

Hva vi investerer i

Fornybar energi utgjør omtrent 50% av Norfunds portefølje. Investeringene er hovedsakelig gjort i mellomstore til store kraftverk tilknyttet hovedstrømnettet innen

  • Vannkraft
  • Vindkraft
  • Solenergi

De siste årene har Norfund også investert i forretningsmodeller som tilbyr desentraliserte løsninger og i prosjekter som ikke er tilknyttet strømnettet. Dette gjør vi både fordi det vil ta svært lang tid å få etablert et stabilt nasjonalt nett i en rekke utviklingsland, og fordi kostnader og teknologier er i stadig endring og gir nye muligheter for strømtilgang utenom nettet.

Hvor vi investerer

Norfund investerer i land der økt tilgang til energi vil kunne bidra mest positivt til utvikling. Vi prioriterer derfor hovedsakelig investeringer i de minst utviklede land (MUL) og i Afrika sør for Sahara.

Investering per region i 2021* (millioner kroner)

Energikilder

Vannkraft

Norfund har en joint venture med Scatec og BII som utvikler vannkraft i Afrika . Disse prosjektene gir tilgang på fornybar energi og bidrar til å stabilisere strømnettet. I tillegg har Norfund inngått flere nye partnerskap for å bygge små vannkraftverk i Afrika sør for Sahara og i Sørøst-Asia.

Vindkraft

De siste årene har vindkraft blitt mye billigere å produsere. Norfund var med på å finansiere og utbygge vindparken Lake Turkana i Kenya, som leverer 310 MW. Vi har også investert i 165 MW gjennom Globeleq, i tillegg til å delfinansiere en rekke andre vindprosjekter som långiver.

Solenergi

Kostnadene for solenergi har gått kraftig ned de siste årene, og det forventes at det skal bli enda billigere i framtiden. Norfund har per idag investert i ca. 1000 MWp solenergi sammen med vår partner Scatec og 270 MWp gjennom Globeleq. I tillegg kommer delfinansiering av 7 solkraftverk gjennom lånesyndikatet Interact Climate Change Facility. Solenergi er i mange land det billigste alternativet for å skaffe ytterligere energi til strømnettet.

Gass

Vind- og solkraft har variabel produksjon og er avhengig av balansekraft for å stabilisere nettet. Gasskraftverk kan tilby dette med lavere utslipp enn annen fossil energi, men har fortsatt betydelige utslipp. Norfund vil kun gjøre investeringer i gasskraftverk i klart definerte og nødvendige prosjekter som støtter energiomstillingen i tråd med Parisavtalen. Vi har tatt i bruk et verktøy for å sikre at eventuelle nye investeringer i gasskraft må være i samsvar med dette og et lands utvikling mot netto null innen 2050. Fra 2030 vil Norfund generelt ikke gjøre nye investeringer i gasskraft.

Forretningsmodeller

Strømforsyning fra det nasjonale nettet

Norfund investerer i mellomstore og store kraftverk tilknyttet strømnettet, hovedsakelig i samarbeid med eller gjennom partnere. I det siste har kostnadene forbundet med solenergi og vindkraft falt drastisk, og dette vil lette overgangen til fornybare energikilder. Mange av landene Norfund investerer i bruker mye kull. Økt produksjon av fornybar energi vil dermed kunne bidra til betydelig reduserte utslipp av drivhusgasser fra disse landene.

Off-grid; elektrifisering av områder som ikke har tilgang til strøm fra nettet

Millioner av mennesker i Afrika sør for Sahara, særlig de som bor på landsbygda, har ingen mulighet til å knytte seg til det nasjonale strømnettet. Strømforsyning kan da sikres gjennom å etablere små kraftverk (gjerne sol eller vind) kombinert med batterier og/eller diesel generator. Heldigvis er strømforsyning utenfor det nasjonale nettet en stadig mer kostnadseffektiv løsning som følge av lavere kostnader for solenergi og bedre batterier. To forretningsmodeller er sentrale: å bygge ut et lite lokalt nett for en landsby/region eller å selge enkle sol-løsninger for montering på tak til husstander. Norfund investerer i begge disse forretningsmodellene.

Desentralisert produksjon

I områder der energien fra det nasjonale nettet er ustabil og dyr, kan det være hensiktsmessig å styrke kraftproduksjonen ved å knytte små kraftverk til distribusjonsnettet. Slik kraftproduksjon er ofte lønnsom både for kundene som opplever mer stabil tilgang til kraft, og for nettselskapene som vil få mer stabile forhold og mindre elektriske tap i nettet. Kommersielle og industrielle brukere viser mer og mer interesse for desentralisert energiproduksjon. Norfund har utpekt desentralisert produksjon som et fokusområde og er I dag en av de ledende investorene i dette krevende og endringsutsatte markedet.  

Egenproduksjon av strøm

Egenproduksjon gir strøm direkte til forbrukeren. Normalt sett foregår dette på eller i nærheten av forbrukerens produksjonsfasiliteter. Solcellepanel på taket er et typisk eksempel selv om bakkemonterte løsninger i større skala blir stadig vanligere. Norfund har investert i flere oppstartsbedrifter på dette området og gitt lån til mer etablerte selskaper.

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikovillig kapital gjennom egenkapital, lån og finansiering til virksomheter som fyller våre krav (kun på engelsk).

For å oppnå mest mulig suksess med tanke på økonomi og utvikling, ønsker Norfund også å tilføre verdier utover kapital. Norfund er en aktiv eier og krever en plass i styret der vi investerer egenkapital. Våre investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse, og arbeider tett med partnerne våre for å videreutvikle virksomhetene. Norfund har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland, men vi jobber kontinuerlig med å bygge opp nødvendig ekspertise og risikoforståelse for å lykkes med fremtidige investeringer.

Eksisterende partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere for å kunne trekke på deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker partnerskap med store, velkjente og høyt respekterte industriaktører med lokal tilstedeværelse, langsiktige planer og liknende interesser som Norfund.

Globeleq is one of Africa’s leading independent power companies. Globeleq builds power generation plants with solar, wind and gas as fuel sources. The company is owned by Norfund and CDC (the British development finance institution). Through Globeleq, Norfund and CDC aim to install 5,000 MW of new electricity capacity in Africa over the next decade.

Scatec is an integrated independent solar power producer focused in developing countries. The partnership provides a framework for collaborative project development and joint investments. As partners, Scatec and Norfund have contributed to the realization of ca 1000 MWp of solar PV projects in Africa and in Central America.

KLP is Norway’s largest life insurance company is an important strategic financial partner for Norfund. Since 2013, KLP and Norfund have co-invested in several financial institutions and renewable energy projects in developing countries, mainly in Africa.

Avdelingsleder Mark Davis

*Tall per 31.12 året før blir oppdatert i juni hvert år