Grønn Infrastruktur

Norfund investerer i grønn infrastruktur for å styrke essensielle infrastrukturtjenester

4
%

av avfallet i utviklingsland blir gjenvunnet

68
%

vil bo i byer innen 2050

883
MILLIONER

mennesker i verden lever i slumområder

Grønn infrastruktur er et nytt investeringsområde for Norfund. Investeringer i grønn infrastruktur bidrar til bærekraftig vekst av byer og tettsteder, reduserer negative miljøpåvirkninger og gir folk bedre levestandard.

Hvorfor investere i grønn infrastruktur?

Prognoser viser at verdens urbane befolkning vil overstige 5 milliarder innen 2030. Vanlige utfordringer i bystrøk er trengsel, utilstrekkelige basistjenester, boligmangel, slitasje på infrastruktur og luftforurensing. Selv om urbaniseringen fortsetter kan disse utfordringene løses med bedre ressursutnyttelse og tiltak mot forurensing og fattigdom, men dette vil kreve store investeringer.

I løpet av de siste tiårene har man fokusert mye på investeringer innen kraftproduksjon for å dekke behovet for pålitelig elektrisitet. For å skape bærekraftige, effektive og pålitelige energisektorer må vi likevel gjøre store og målrettede investeringer i strømnettet.

Vår ambisjon er å etablere verdifulle partnerskap og gjøre 6-10 investeringer i essensielle infrastrukturtjenester innen 2022.

Tellef Thorleifsson, ADMINISTRERENDE DIREKTØR NORFUND

Hva investerer vi i?

Grønn infrastruktur defineres som essensielle infrastrukturtjenester innen

  • Avfallshåndtering, inkludert avfallsforbrenning
  • Vannforsyning og sanitære forhold, inkludert avløpsvannbehandling
  • Overføring og distribusjon av elektrisitet

Hvor investerer vi?

Hva tilbyr vi?

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikokapital gjennom egenkapital, lån og finansiering gjennom fond til virksomheter som oppfyller våre krav (kun på engelsk).

Norfund arbeider med å tilføre verdi utover ren investering av kapital og maksimerer dermed utvikling og kommersiell suksess. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse og arbeider tett med partnerne våre for å videreutvikle virksomhetene. Norfund sørger for å være en aktiv eier og stiller krav om en plass i styret i forbindelse med egenkapitalinvesteringer. Norfund har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen som skal til for å lykkes som investor.

Partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere for å kunne ta nytte av deres kunnskap og ekspertise. Vi ønsker å inngå partnerskap med store, velkjente og høyt respektere industriaktører som også har en lokal tilstedeværelse med en langsiktig plan. Det er viktig at aktørens interesser stemmer overens med våre.

Kontaktpersoner Grønn Infrastruktur

Ellen Cathrine Rasmussen

Green Infrastructure (Waste management, Water supply & sanitation)

Bjørnar Baugerud

Green Infrastructure (Electric transmission & distribution)