Jobbskaping

Det viktigste tiltaket for å redusere fattigdom er å skape arbeidsplasser.

304 000
jobber
 

i virksomheter i Norfunds portefølje (2018)

35
% kvinnelige ansatte
 

i virksomheter i Norfunds portefølje (2018)

17 000
nye
 

nye faste jobber i 2018

Norfunds investeringer bidrar både direkte og indirekte til å nå bærekraftsmål nr. 8.

Utfordringen

Mellom 2016 og 2030 vil det være behov for å skape 470 millioner nye arbeidsplasser (UNDP, 2018). På grunn av den raske befolkningsveksten er det i Afrika man vil se de største utfordringene. Hele 20 % av alle arbeidsledige i Afrika sør for Sahara er ungdommer, og bare i Kenya øker arbeidsstyrken med en million personer årlig. Av disse vil sannsynligvis bare en av fem finne formelt arbeid, mens de fleste vil bli arbeidsledige eller kun ha ulønnet arbeid. Ungdomsbefolkningen er derfor helt avhengig av at det skapes jobber til dem.

«Den beste man gjør for å unngå fattigdom er å få seg en jobb»

var svaret fra 70 % av deltagerne i Verdensbankens undersøkelse «Voices of the Poor»

Hvordan Bidrar Norfund til å Skape Arbeidsplasser?

Privat sektor spiller en avgjørende rolle da ni av ti arbeidsplasser i lav- og mellominntektsland skapes i privat sektor.

Bedrifter som Norfund investerer i bidrar til nye jobber gjennom ansettelser og kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører slik at disse virksomhetene kan vokse og ekspandere. 

Når Norfund forsyner virksomheter med tilgang på finansiering og elektrisitet kan virksomhetene utvikle seg. Slik bidrar vi indirekte til å skape nye arbeidsplasser. I tillegg bidrar bedriftene til statens inntekter og kjøpekraft ved å betale skatt, slik at flere kan sysselsettes i offentlige tjenester som helse og utdanning.

Gode Arbeidsplasser

Norfund fremmer anstendige arbeidsvilkår ved å bruke IFCs standarder for miljø og sosial bærekraft (IFC’s Performance Standards) i investeringsprosessene våre. En av standardene gjelder arbeid og arbeidsmiljø og tar blant annet for seg arbeidstakeres rettigheter, helse og sikkerhet, antidiskriminering og like muligheter. Standardene er i tråd med ILOs kjernekonvensjoner.

ILO definerer formelt arbeid som «arbeid med en registrert kontrakt som forplikter arbeidsgiver til å betale relevante skatter og trygdeavgifter på vegne av den ansatte, og som gjør at ansettelsesforholdet blir underlagt standard arbeidsregulering».

Norfund har et ansvar for å bidra til at grunnleggende menneskerettigheter blir respektert. Derfor stiller vi et krav om at alle virksomhetene vi investerer i skal følge disse retningslinjene. Målet er å sikre at arbeidstakerne oppnår juridiske rettigheter og ytelser som for eksempel arbeidsskadeforsikring, pensjon, helseforsikring og fødselspermisjon der dette finnes.

Myndighetene i utviklingsland er avhengige av å kunne hente skatteinntekter fra arbeidsgivere for å etablere og styrke trygdeordninger. Det er også viktig at ansettelsesforhold blir registrert slik at de ansatte kan omfattes av trygdeordningene.

Kravene vi stiller gjør at virksomheter i Norfunds portefølje bidrar både med penger til statskassen og med trygdemedlemskap, to sentrale faktorer for å styrke de nasjonale trygdesystemene.

Historier om Hvordan Norfund Skaper Jobber: