Likestilling

Studier viser at det fortsatt er store kjønnsforskjeller i privat sektor, særlig i utviklingsland. Færre kvinner enn menn er del av den formelle arbeidsstyrken, og kvinner er underrepresentert både i lederstillinger og i styreverv. 

Vår likestillingsstrategi (2020-2022) og arbeid for kvinners økonomiske selvstendighet har dermed tre mål:

  1. Sikre like muligheter og fremme kjønnsbalanse på alle nivåer i Norfund
  2. Fremme like muligheter for kvinner og menn på alle nivåer i virksomhetene som Norfund investerer i og bidra til at kvinner og menn har like god tilgang til finansiering
  3. Samarbeide med relevante interessenter for å lære om og bidra til å synliggjøre viktigheten av likestilling i næringslivet

Norfund er opptatt av å adressere likestilling i vår egen organisasjon, i de virksomhetene vi investerer og ved hjelp av Business Support. 

Analyser og bevisstgjøring

Norfund har siden 2016 samlet inn data over fordelingen av kvinner og menn i ulike stillingskategorier i alle våre investeringsselskaper.

Statistikk fra porteføljeselskaper i 2019 nedenfor:

Ledelse og styrekompetanse

Norfund har erfart at kvinner er underrepresentert på styre- og ledernivå i de virksomhetene vi er investert i . Gjennom lederutviklingsprogrammet «Female Future» støtter vi kvinnelige talenter i våre porteføljeselskaper i Uganda, Kenya, Tanzania og Ghana. «Female Future» ble opprettet av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med mål om at flere kvinner skal komme i posisjon til å ta lederroller og styreverv. Lederutviklingsprogrammet ble etablert i 2003 i Norge, og har siden blitt rullet ut i andre land i samarbeid med nasjonale arbeidsgiverorganisasjoner.

Entreprenørskap

Å støtte kvinnelig entreprenørskap er et annet prioritert område for Norfund, og ved hjelp av Norfunds Business Support Program har vi blant annet støttet programmet Equity Bank`s Entrepreneurship, et program som hjelper mikro, små- og mellomstore bedrifter til å kunne vokse. Norfund krever at minst 50 prosent av deltakerne er kvinner eller foretak eid av kvinner.