Strategi 2019 – 2022

Norfunds oppgave er å skape jobber og bedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling. Strategien vår legger føringer for hva vi skal investere i og hvordan vi skal jobbe for å utføre vår oppgave best mulig. 

I perioden 2019-2022 vektlegges følgende tre strategiske initiativ :

1. Fokus på Fire Prioriterte Investeringsområder

Norfund fokuserer på fire investeringsområder som alle er drivere for utvikling i henhold til FNs bærekraftsmål:

Våre investeringsområder

Norfund prioritirer investeringer i fire sektorer som bidrar til å oppnå FNs bærekkraftsmål.

“Utvikling av privat sektor i lavinntektsland er viktig for å nå FNs bærekraftsmål

DAG-INGE ULSTEIN,
utviklingsminister

2. Fokus på Utvalgte Utviklingsland

Norfund prioriterer å investere i utvalgte land som mangler kapital og hvor sannsynligheten er høy for at Norfunds investeringer vil ha betydelig utviklingseffekt.

Hovedland

Norfund investerer direkte i 29 hovedland. Disse landene ble valgt på bakgrunn av store investeringsbehov og -muligheter, manglende tilgang på kapital fra andre investorer og Norfunds kjennskap til markedene.

Sekundær-land

Norfund kan også gjøre indirekte investeringer i 20 andre utviklingsland som er ansett som ekstra sårbare eller hvor det er spesielt gode partnerskapsmuligheter. Investeringer i disse landene gjøres gjennom aktive investeringsfond, investeringsplattformer eller i samarbeid med våre strategiske partnere.

3. En sosialt ansvarlig investor

Norge har definert fire tverrgående hensyn som skal ivaretas i alle bistandsprosjekter: klima og miljø, likestilling, menneskerettigheter og korrupsjonbekjempelse.

Disse hensynene står sentralt hver gang vi vurderer en ny investering. Norfund er en ansvarlig investor og forholder seg også til internasjonale standarder. Alle vurderingene er derfor også forankret i standarder for miljø og samfunnsforhold utarbeidet av Verdensbankens privat sektor arm, IFC. Disse stiller ofte krav utover det som er vanlig praksis i mange utviklingsland.  

Mange av landene vi investerer i mangler gode nok lover og regelverk for beskyttelse av miljø og arbeidstakere. Ofte er den sårbare befolkningen generelt dårlig beskyttet av lover og regler. Norfund krever derfor at alle virksomhetene vi investerer i er villige til å etterleve IFCs standarder. 

Selv om Norfund ikke forventer at selskapene vi investerer i skal drives i henhold til internasjonale standarder i investeringsøyeblikket, krever vi en handlingsplan som viser hvordan de har tenkt å sikre at standardene blir etterlevd på sikt. 

Les mer