Investerer i fond

Gjennom fondsinvesteringer når Norfund ut til flere selskaper og andre forretningsområder enn vi kunne klart alene. Fondsforvalterne bidrar til å utvikle lokale, bærekraftige selskaper basert på lokal kunnskap og industriell innsikt.

48
fond
 

i Norfunds portfølje per 2019

2,880
MNOK
 

kommittert per  2019

600
SMBer
 

in fonds-porteføljen

Hvorfor Norfund investerer via egenkapital fond.

Norfund investerer i private equity-fond for å kunne investere i områder med store kapitalbehov, men hvor vi manger egen intern kompetanse. Fondsforvalterne har både lokalkunnskap, industriell innsikt og evne til å ta nødvendighe initiativ for å hjelpe bedrifter til å bli bærekraftige .

I tillegg til at fondsinvesteringer bidrar til å bygge og utvikle lokale virksomheter, vil fondsforvalterne bidra til å etablere en mer profesjonell og effektiv forretningspraksis i krevende markeder.

Geografisk fordeling av Norfunds fondsinvesteringer (2019)

Hva slags fond Norfund investerer i

Norfund investerer kun i fond som investerer i henhold til Norfunds strategi. Det er ønskelig at investeringene i hovedsak gjøres i landene som er prioritert i Norfunds strategi, men dette er ikke et utelukkende krav.

"Private Equity" fond

Vår strategi er å investere i fond som vil kunne bidra til utvikling i størst mulig grad. Vi gjør dette gjennom å investere i et bredt spekter av fond; alt fra store, panregionale fond som selv investerer i relativt store selskaper, til mindre lokale fond. Studier viser at store virksomhetr ofte er mer effektive enn mindre. Dessuten er det relativt få store virksomheter i Norfunds prioriterte land. Å hjelpe disse større virksomhetene med tilgang til kapital kan bidra til å gjøre dem mer profesjonelle og effektive.

Fond for små og mellomstore bedrifter

Historisk har Norfund all all hovedsk fokusert på små og mellomstore bedrifter (SMB’er) i sine fondinvesteringer. Dette er fortsatt et viktig område. Dette forretningssegmentet står ofte overfor et spesielt utfordrende finansieringsmiljø. Bedriftene eies og drives ofte av personer med røtter i lokalsamfunnene og kan bidra til betydelig positive utviklingseffekter.

Impact/Venture Funds

Norfund også i svært utfordrende forretningsmiljøer gjennom såkalte "impact / venture funds". Flere land har ikke utviklede markeder for finansiering verken gjennom banker eller gjennom aksjemarkeder. I slike situasjoner kan Norfund støtte opprettelsen av nye fond slik som Kinyeti Fund i Sør-Sudan og FIPA i Angola. Norfund kan også investere i etablerte fond, slik som Shuraako i Somalia, som adresserer spesielle utfordringer i svært krevende markeder. Disse tiltakene kan være tidkrevende, men hvis de lykkes, viser det seg å være veldig verdifulle for lokalsamfunnene.

Kommitteringer fordelt på fondstype(2019)

Våre krav

For Norfund har som mål at investeringene skal være både kommersielt levedyktige og ha betydelig positiv utviklingseffekt. Erfaring viser at fond med etablerte fondsforvaltere og et kompetent og fagsterkt team har størst mulighet til å lykkes. Vi søker derfor i stor grad denne type fond.

Norfunds investeringer skal imidlertid være addisjonelle. Det betyr at vi skal investere i fond og selskaper som ellers ikke ville blitt etablert, som følge av høy risiko. I enkelte tilfelle investerer vi derfor også i helt nye fond eller i eksisterende fond som planlegger å investere i et nytt, relevant område. Denne type fond kan være svært krevende å forvalte. Norfund investerer derfor kun i denne type fond hvis vi vet at fondsforvalteren er svært talentfull og godt posisjonert.

Relevante partners/fondsforvaltere bør ha følgende kvaliteter:

  • Har nødvendig kapasitet til å lykkes med å administrere bærekraftige virksomheter
  • Har omfattende og relevant teknisk kompetanse
  • Har lokal tilhørighet og / eller kjenner den lokale konteksten meget godt
  • Følger nasjonale regler og lovgivning og er villig til å tilpasse seg IFCs miljømessige og sosiale ytelsesstandarder
  • Har nulltoleranse for korrupsjon