skaper utvikling

Norfund bidrar til å skape jobber, økt tilgang til strøm og kapital, skatteinntekter og bedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling. Etablering og vekst av bærekraftige bedrifter har vært den største drivkraften for redusert fattigdom i verden de siste 25 årene.

Eksempler på utviklingseffekter skapt av Norfunds porteføljebedrifter i 2020:

5,700

nye heltidsstillinger opprettet

1,200
MW

ny produksjonskapasitet i kraftverkene

1.5
millioner

nye lånekunder hos finansinstitusjonene

16.9
milliarder

kroner betalt i skatt av porteføljebedriftene

Alle verdens land trenger et næringsliv i vekst for å skape flere jobber, økte skatteinntekter og bedre tilgang på nødvendige varer. Bedriftene trenger tilgang til kapital og strøm for å kunne etableres og vokse. Mange utviklingsland mangler nødvendig kapital for å skape et sunt og aktivt næringsliv, og behovet for risikovillige og tålmodige investorer er enormt.

Norfund investerer i områder der det er et stort behov for kapital og der det ofte er høy investeringsrisiko. Norfund er satt opp til å ta høyere risiko enn mange andre investorer. Dette bidrar til at bærekraftige bedrifter kan vokse, skape nye arbeidsplasser og nødvendige varer, og dermed bidra til redusert fattigdom.

Før enhver investering, vurderer Norfund hvilke potensielle utviklingseffekter investeringen kan bidra til. Lønnsomhet er en grunnleggende forutsetning, men i tillegg skal investeringene bidra til å støtte opp om ett eller flere av bærekraftsmålene nedenfor. Investeringen må også være addisjonell og ivareta tverrgående hensyn.

Norfunds investeringer bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Nye arbeidsplasser

8

Jobbskaping er grunnleggende for å redusere fattigdom. På verdensbasis må 470 millioner nye jobber opprettes innen 2030 hvis vi skal nå bærekraftsmålene. Jobber genererer inntekt og gjør at folk får ny kunnskap og nye ferdigheter. Norfund skaper jobber direkte gjennom virksomhetene i porteføljen og indirekte gjennom relaterte forsyningskjeder.

Økt produksjon og tilgang på ren energi

Økonomisk og sosial utvikling krever pålitelig og stabil tilgang på elektrisitet, men i Afrika er det hele 600 millioner mennesker som lever uten tilgang til strøm. 40 prosent av alle bedrifter i Afrika sør for Sahara rapporterer at energimangel er en stor utfordring for driften. Det hemmer økonomisk vekst og jobbskaping og er en av de fremste grunnene til at mange ikke har tilgang til utdanning og helsetjenester.

Skatteinntekter

For å skape bærekraftig utvikling må landets egne ressurser mobiliseres. Bedrifter som betaler skatt gir myndigheter nødvendige midler til å bygge infrastruktur og til å sørge for offentlige tjenester som helsevesen og utdanning.

Virksomheter i Norfunds portefølje og bedrifter i verdikjedene deres betaler skatter og avgifter i landene de opererer i.

Bidrag til finansiell inkludering

I Afrika sør for Sahara mangler 67 prosent av den voksne befolkningen tilgang til banktjenester, og bare 21 prosent av bedriftene har banklån eller andre kredittmuligheter.

Norfund investerer i banker, mikrofinansinstitusjoner og andre finansielle institusjoner for å bidra til at flere får tilgang til finansielle tjenester. Institusjonene har behov for kapital både for å kunne gi lån til sine klienter og for å videreutvikle tjenestene sine slik at de kan nå flere.

67%

av den voksne befolkning i Afrika sør for Sahara har ingen tilgang til banktjenester

21%

av bedriftene i Afrika sør for Sahara har banklån/tilgang på kreditt

Hvordan vi måler utviklingseffekter

Norfund samler inn og overvåker utviklingseffekter fra alle porteføljebedriftene. Bedriftene rapporterer direkte utviklingseffekter fra sin virksomhet i henhold til  Harmonised Indicators for Private Sector Operations. Tallene viser både sektorspesifikke effekter (for eksempel kraftproduksjon eller finanstjenester) og effekter som er relevant for hele porteføljen (jobber, lokale anskaffelser og skatt).  

I tillegg gir eksempelstudier og uavhengige evalueringer oss viktig innsikt i den indirekte effekten investeringene våre har, for eksempel jobbskaping i verdikjeden og økt produktivitet takket være ny kraftproduksjon. 

«Operating Principles for Impact Management«

Norfund var blant de første som tilsluttet seg «Operating Principles for Impact Management». Prinsippene representerer ny bransjestandard for impact investeringer og beskriver hvilke systemer og prosesser en investor bør ha på plass for å operere i tråd med beste praksis for impact styring. Prinsippene er utviklet av IFC etter omfattende konsultasjon med andre utviklingsfinansinstitusjoner, private kapitalforvaltere og finansinstitusjoner. De ni prinsippene beskriver hvordan utviklingseffekter bør vurderes og følges opp i alle faser av investeringsprosessen, fra strategi til exit.

Endringsteori

Norfund bruker endringsteori som metode i strategiprosessen. Endringsteori beskriver hvordan og hvorfor en ønsket endring kan inntreffe. Vi har utviklet endringsteorier for hver av sektorene Norfund opererer i for å beskrive sammenhengen mellom våre bidrag til bedriften, bærekraftsmålene og de langsiktige effekter vi ønsker å oppnå.  Disse endringsteoriene synliggjør også andre relevante konsekvenser av investeringene våre.

Hver enkelt endringsteori har tre komponenter:

  • En problembeskrivelse, en endringshypotese og en vurdering av bevisbase
  • Et diagram som viser sammenhenger mellom årsak og effekt
  • Et rammeverk for resultatmåling og evaluering

Flere case og eksempler fra Norfunds portefølje