Skaper jobber

Det viktigste tiltaket for å redusere fattigdom er å skape jobber. Ni av ti arbeidsplasser i lav- og mellominntektsland skapes i privat sektor.

377 000
jobber
 

i virksomheter i Norfunds portefølje (2020)

34
% kvinnelige ansatte
 

i virksomheter i Norfunds portefølje (2020)

5 700
nye
 

faste jobber i 2020

Norfunds investeringer bidrar både direkte og indirekte til å nå bærekraftsmål nr. 8.

Utfordringen

Mellom 2016 og 2030 vil det være behov for å skape 470 millioner nye arbeidsplasser (UNDP, 2018). På grunn av den raske befolkningsveksten i Afrika, vil man se det største behovet der. Hele 20 % av alle arbeidsledige i Afrika sør for Sahara er ungdommer, og bare i Kenya øker arbeidsstyrken med en million personer hvert år. Av disse vil sannsynligvis bare en av fem finne formelt arbeid, mens de fleste vil bli arbeidsledige eller jobbe i uformelle virksomheter. Å skape jobber til den stadig voksende og unge befolkningen er derfor kritisk.

«Den beste man gjør for å unngå fattigdom er å få seg en jobb»

var svaret fra 70 % av deltagerne i Verdensbankens undersøkelse «Voices of the Poor»

Hvordan bidrar Norfund til å skape jobber?

Bedriftene som Norfund investerer i bidrar til å skape flere jobber ved 1) å ansette flere folk selv og 2) ved å kjøpe varer og tjenester fra lokale leverandører som dermed kan vokse og ansette fler. 

Da alle bedrifter er avhengig av tilgang til strøm og kapital for å kunne vokse, bidrar Norfund også indirekte til jobbskaping ved å investere i kraftverk og i finansieringsinstitusjoner.

Skatten som Norfunds porteføljebedrifter betaler til lokale myndigheter bidrar også indirekte til jobbskaping, for når statens inntekter og kjøpekraft øker, kan flere mennesker sysselsettes i offentlige tjenester som helse og utdanning.

Gode arbeidsplasser

Norfund fremmer anstendige arbeidsvilkår ved å følge IFCs standarder for miljø og sosial bærekraft (IFC’s Performance Standards) i investeringsprosessene våre. En av standardene gjelder arbeid og arbeidsmiljø og tar blant annet for seg arbeidstakeres rettigheter, helse og sikkerhet, antidiskriminering og like muligheter. Standardene bygger på ILOs kjernekonvensjoner.

ILO definerer formelt arbeid som «arbeid med en registrert kontrakt som forplikter arbeidsgiver til å betale relevante skatter og trygdeavgifter på vegne av den ansatte, og som gjør at ansettelsesforholdet blir underlagt standard arbeidsregulering».

Norfund har et ansvar for å bidra til at grunnleggende menneskerettigheter blir respektert. Derfor stiller vi et krav om at alle virksomhetene vi investerer i skal følge disse retningslinjene. Målet er å sikre at arbeidstakerne oppnår juridiske rettigheter og ytelser som for eksempel arbeidsskadeforsikring, pensjon, helseforsikring og fødselspermisjon der dette finnes.

Myndighetene i utviklingsland er avhengige av å kunne hente skatteinntekter fra arbeidsgivere for å etablere og styrke trygdeordninger. Det er også viktig at ansettelsesforhold blir registrert, slik at de ansatte kan omfattes av trygdeordningene.

Kravene Norfund stiller bidrar til å sikre at porteføljebedriftene både betaler penger til statskassen og legger til rette for trygdemedlemskap for ansatte, to sentrale faktorer for å styrke de nasjonale trygdesystemene.

Historier om hvordan Norfund skaper jobber: