Vi oppnår resultater

Norfund skaper jobber og forbedrer levekår ved å investere i virksomheter som fremmer en bærekraftig utvikling. Etablering og vekst av bærekraftige bedrifter har vært den største drivkraften for redusert fattigdom i verden de siste 25 årene. 

Noen nøkkeltall for 2019:

14 900

nye heltidsansatte stillinger opprettet

1 010
MW

ny produksjons-kapasitet finansiert

2
millioner

nye lånekunder hos våre finansinstitusjoner

14,1
milliarder

kroner er betalt i skatt av bedrifter i vår portefølje

For å skape nye jobber, bedre skatteinntekter og tilgang på nødvendige varer trenger man et næringsliv i vekst. Dessverre mangler mange utviklingsland kapitalen som må til for at bedrifter skal kunne etableres eller vokse, og behovet for risikovillige og tålmodige investorer er enormt.

Norfund bidrar til etablering og utvikling av mange bærekraftige bedrifter som ellers aldri ville blitt startet opp på grunn av høy risiko.   

Norfund gjør en grundig vurdering av potensielle utviklingseffekter i forkant av investeringer. Kommersiell levedyktighet er en grunnleggende forutsetning for lønnsomhet og derved avgjørende for positiv innvirkning over tid. Investeringen må også være addisjonell.

Norfunds investeringer bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

Nye arbeidsplasser

8

Arbeidsplasser er essensielle for å redusere fattigdom. På verdensbsis må 470 millioner nye jobber opprettes innen 2030 hvis vi skal nå bærekraftsmålene. Jobber genererer inntekt og gjør at folk får ny kunnskap og nye ferdigheter.  Vi skaper jobber direkte gjennom virksomhetene i Norfunds portefølje og indirekte gjennom relaterte forsyningskjeder.

Økt produksjon og tilgang på ren energi

Økonomisk og sosial utvikling krever pålitelig og stabil tilgang på elektrisitet, men i Afrika er det hele 600 millioner mennesker som lever uten. 40 prosent av alle bedrifter i Afrika sør for Sahara rapporterer at energimangelen er en stor utfordring for driften. Den hemmer økonomisk vekst og jobbskaping og er en av de fremste grunnene til at mange ikke har tilgang til utdanning og helsetjenester.

67%

av den voksne befolkning i Afrika sør for Sahara har ingen tilgang til banktjenester

21%

av bedriftene i Afrika sør for Sahara har banklån/tilgang på kreditt

Bidrag til finansiell inkludering

I Afrika sør for Sahara mangler 67 prosent av den voksne befolkningen tilgang til banktjenester, og bare 21 prosent av bedriftene har et banklån eller andre kredittmuligheter. Det er åpenbart behov for mer investeringer i finansinstitusjoner slik at de får kapitalen de trenger for å gi lån.

Til tross for disse behovene og alle mulighetene nøler ofte private investorer med å investere i finansinstitusjoner på grunn av frykt for eget omdømme og økonomisk risiko.

Skatteinntekter

For å skape bærekraftig utvikling må landets egne ressurser mobiliseres. Bedrifter som betaler skatt gir myndigheter de nødvendige midlene til å bygge infrastruktur og sørge for offentlige tjenester som helsevesen og utdanning.

Virksomheter i Norfunds portefølje og bedrifter i verdikjedene deres betaler skatter og avgifter i landene de opererer i.

Våre investeringsområder

Norfund prioritises investments in four investment areas that are aligned with the UN´s Sustainable Development Goals.

Hvordan vi måler utviklingseffekter

Vi samler og overvåker fortløpende indikatorer for utviklingseffekter for bedriftene Norfund investerer i. Bedriftene rapporterer om hvilke direkte effekter driften har basert på Harmonised Indicators for Private Sector Operations. Disse tallene viser både sektorspesifikk innflytelse (for eksempel kraftproduksjon eller finanstjenester) og innflytelse som er relevant for hele porteføljen (jobber, lokale anskaffelser og skatt).  

I tillegg gir eksempelstudiene og uavhengige evalueringer oss viktig innsikt i den indirekte effekten investeringene våre har, for eksempel jobbskaping i verdikjeden og økt produktivitet takket være ny kraftproduksjon. 

Operating Principles for Impact Management

Norfund var blant de første til å tilslutte seg “Operating Principles for Impact Management”. Disse ni prinsippene fungerer som referansepunkt for å evaluere hvordan finansinstitusjoner og fond jobber med å bidra til og dokumentere utviklingseffekter. Prinsippene bygger på beste praksis fra en rekke kapitalforvaltere, kapitaleiere og institusjoner for utviklingsfinansiering (som Norfund) og er rettet mot forskjellige investeringsstadier, som hver krever nøye oppfølging.

Endringsteori

Norfund bruker endringsteori som metode ved planlegging og evaluering av investeringer. Endringsteori beskriver hvordan og hvorfor en ønsket endring kan inntreffe. Vi har utviklet endringsteorier for hver av sektorene Norfund opererer i for å beskrive sammenhengen mellom våre bidrag til bedriften, bærekraftsmålene og effekten vi ønsker å oppnå.  Disse endringsteoriene synliggjør også andre relevante konsekvenser av investeringene våre.

Hver enkelt endringsteori har tre komponenter:

  • En problemstilling, en endringshypotese og en vurdering av underlagsmaterialet
  • Et diagram som viser sammenhenger mellom årsak og effekt og stegene som må tas
  • Et rammeverk for overvåking og evaluering