Ren Energi

Norfund investerer i ren energi for å øke tilgang av elektrisitet i utviklingsland.

11 888
millioner kroner

verdien av porteføljen til Ren Energi

17,2
TWh

elektrisitet produsert (2019)

454 000

nye husholdninger fikk tilgnang til solkraft i 2019

Hvorfor investere i ren energi?

En av de største barrierene for virksomheter i lavinntekstsland er manglende tilgang på elektrisitet. Hele 600 millioner mennesker mangler tilgang til elektrisitet i Afrika sør for Sahara. Ren, stabil og rimelig energi er helt nødvendig for å skape økonomisk aktivitet og jobber, samtidig som det bidrar til å redusere klimaendringene.

Veien fra planlegging og utvikling av rene energiprosjekter til implementering er lang og kompleks. Derfor trenger man tålmodige og risikotolerante investorer som Norfund, for å sikre at prosjektene blir økonomisk vellykkede..

Våre ambisjoner

I vår strategi for 2019-2022 har vi definert følgende ambisjoner:

1,5
MILLION

nye husstander har tilgang til elektrisitet i perioden

5 000
MW

ny kapasitet finansiert i perioden, hvorav 4000 MW er fornybar

Hva vi investerer i

Ren energi utgjør omtrent halve porteføljen vår. Mesteparten av investeringene er i mellomstore til store kraftverk tilknyttet hovedstrømnettet innen

  • Vannkraft
  • Vindkraft
  • Solenergi

Vi er klar over at ikke alle utviklingsland vil kunne etablere et stabilt nasjonalt strømnett i nær framtid. Kostnader og teknologier er også i stadig endring, og det dukker stadig opp nye muligheter for virksomheter, småsamfunn og husholdninger. I møte med denne virkeligheten har Norfund begynt å investere i prosjekter som ikke er tilknyttet strømnettet, samt andre forretningsmodeller som tilbyr desentraliserte løsninger.

Hvor vi investerer

Norfund investerer i land der vi kan ha størst innvirkning. Vi prioriterer investeringer i minst utviklede land (MUL) og i Afrika sør for Sahara.

Investering per region i 2019 (millioner kroner)

Energikilder

Vindkraft

De siste årene har vindkraft blitt mye billigere å produsere. Norfund var med på å finansiere og utbygge vindparken Lake Turkana, som leverer 310 MW. Vi har også investert i 165 MW gjennom Globeleq, i tillegg til å delfinansiere en rekke andre vindprosjekter som långiver.

Vannkraft

Norfunds vannkraftportefølje består hovedsakelig av mellomstore til store prosjekter, og investeringene er gjort gjennom SN Power. Slike prosjekter gir tilgang på fornybar energi og bidrar til å stabilisere strømnettet. I tillegg bygger vi opp en rekke partnerskap for vannkraft i mindre skala i Afrika sør for Sahara og i Sørøst-Asia.

Solenergi

De siste årene har kostnadene innen solenergi gått kraftig ned, og man forventer at det skal bli enda billigere. Til nå har Norfund investert i ca. 1000 MWp solenergi sammen med vår partner Scatec Solar og 270 MWp gjennom Globeleq. I tillegg kommer delfinansiering av 7 solkraftverk gjennom lånesyndikatet Interact Climate Change Facility. Solenergi er i mange land det billigste alternativet for å skaffe ytterligere energi til strømnettet.

Gass

Mange fornybare energikilder, som vindkraft og solenergi, har varierende produksjon og er væravhengig. For å stabilisere strømtilførselen må man ta i bruk andre reserver og balanserende energikilder. Utenom vannkraft kan man bruke gasskraftverk for å dekke dette behovet. Naturgass er en naturlig ressurs i mange afrikanske land, og den fører til lavere utslipp enn andre fossile brensler. I mange land bruker man naturgass lokalt og for å balansere den totale produksjonen i energisektoren.

Forretningsmodeller

Strømforsyning fra strømnettet

Norfund investerer i mellomstore og store kraftverk tilknyttet strømnettet, hovedsakelig i samarbeid med eller gjennom partnere som SN Power, Globeleq og Scatec Solar. I det siste har kostnadene forbundet med solenergi og vindkraft falt drastisk, og dette vil lette overgangen til fornybare energikilder. Mange av landene Norfund investerer i bruker mye kull, og økt produksjon av fornybar energi vil kunne bidra til reduserte utslipp av drivhusgasser fra disse landene.

Strømforsyning utenfor strømnettet

Ettersom solenergi og batterier har blitt billigere, er strømforsyning utenfor strømnettet en stadig mer kostnadseffektiv løsning for bygdesamfunn. To forretningsmodeller er på vei inn: etablering av mindre ledningsnett i bygdesamfunn og solprodukter for husholdninger hvor utgiftene dekkes av de løpende inntektene. Norfund investerer i begge disse forretningsmodellene, gir lån til noen av de mer etablerte tilbyderne av hjemmesolcelleanlegg og støtter aktive eierfond som bidrar med gjeld til dette segmentet.

Desentralisert produksjon

Ny teknologi åpner for nye muligheter og forretningsmodeller i energisektoren. Kommersielle og industrielle brukere viser mer og mer interesse for desentralisert energiproduksjon. I tillegg kan husholdninger og lokalsamfunn benytte seg av mindre ledningsnett eller andre alternative løsninger som ikke er tilknyttet hovedstrømnettet. Norfund har utpekt desentralisert produksjon som et fokusområde og er en av de ledende investorene i dette krevende og endringsutsatte markedet.  

Produksjon til eget forbruk

Egenproduksjon gir kraft direkte til forbrukeren og normalt sett foregår dette på eller i nærheten av forbrukerens produksjonsfasiliteter. Solcellepanel på taket er et typisk eksempel selv om bakkemonterte løsninger i større skala stadig blir vanligere. Norfund har investert i flere oppstartsbedrifter på dette området og gitt lån til mer etablerte selskaper.

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikovillig kapital gjennom egenkapital, lån og finansiering til virksomheter som fyller våre krav (kun på engelsk).

For å oppnå mest mulig suksess med tanke på økonomi og utvikling, ønsker Norfund å tilføre verdi utover ren investering av kapital. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse, og arbeider tett med partnerne våre for å videreutvikle virksomhetene. Norfund er en aktiv eier og krever en plass i styret der vi investerer egenkapital. Norfund har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen, som skal til for å lykkes som investor.

Eksisterende Partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere, for å kunne trekke på deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker partnerskap med store, velkjente og høyt respekterte industriaktører med lokal tilstedeværelse, langsiktige planer og like interesser som Norfund.

Globeleq is one of Africa’s leading independent power companies. Globeleq builds power generation plants with solar, wind and gas as fuel sources. The company is owned by Norfund and CDC (the British development finance institution). Through Globeleq, Norfund and CDC aim to install 5,000 MW of new electricity capacity in Africa over the next decade.

SN Power is a hydropower company established in 2002 by Norfund and Statkraft. The company contributes to economic growth and poverty reduction through enabling increased access to renewable, stable energy for businesses in developing countries. Since 2017, Norfund has been the sole owner of SN Power and has enabled SN Power to focus more strongly on greenfield developments in Sub-Saharan Africa and in specific countries in South East Asia.

Scatec Solar is an integrated independent solar power producer focused in developing countries. The partnership provides a framework for collaborative project development and joint investments. As partners, Scatec Solar and Norfund have contributed to the realization of ca 1000 MWp of solar PV projects in Africa and in Central America.

KLP is Norway’s largest life insurance company is an important strategic financial partner for Norfund. Since 2013, KLP and Norfund have co-invested in several financial institutions and renewable energy projects in developing countries, mainly in Africa.

Avdelingsleder Mark Davis