Utfordringer gjør klimainvesteringsfondet viktigere

Det er krevende å bygge ut tilstrekkelig fornybar energi til å stanse klimakrisen, samtidig som man ivaretar lokalbefolkningens rettigheter og viktige naturverdier. Nettopp derfor er det nye klimainvesteringsfondet så viktig.

Av Per Kristian Sbertoli, Leder samfunnskontakt i Norfund. Publisert 18. januar 2022 i Bistandsaktuelt.

Åsa Paaske Gulbrandsen og Marte Mørk fra Latin-Amerikagruppene i Norge trekker i Bistandsaktuelt 6. januar opp en rekke viktige poenger og gir konstruktive innspill til det nye klimainvesteringsfondet Norfund er satt til å forvalte.

Fondet er satt opp fordi klimakrisen, som i dag utgjør den største trusselen mot fattige folks rettigheter og håp om et bedre liv, ikke lar seg stanse dersom fattige land ikke får tilstrekkelig støtte til å kunne basere sin vekst ut av fattigdom på fornybar energi. For å lykkes må vi ifølge IEA syvdoble de årlige investeringene i fornybar energi i utviklingsland innen utgangen av dette tiåret.

Utfordringene Guldbrandsen og Mørk peker på, er noe av det som gjør dette så krevende. Nettopp det at avveiningene mellom klima og natur, hensynet til lokalbefolkning og urfolks rettigheter skaper utfordringer selv i Norge, bør gjøre det åpenbart at problemene ofte er langt større i land der lovverk og institusjoner er svakere, og konfliktene mellom elitene i byene og fattige på landsbygda større.

Norfund har gjennom de siste 25 årene bygget opp en betydelig portefølje av investeringer innen fornybar energi i utviklingsland. Guldbrandsen og Mørk har rett i at vi ikke blir helt enige om alle sidene av deres beskrivelse av Norfunds investeringer i Latin-Amerika. Men det er ingen tvil om at dette har vært prosjekter Norfund også har lært mye av.

Setter pris på konstruktive innspill

Norfund følger tydelige regler og prosedyrer for ivaretakelse av natur og menneskerettigheter, og hensynet til lokalbefolkningen og lokal forankring. Våre retningslinjer inkluderer de relevante internasjonale konvensjonene, som ILOs konvensjon om urfolk.

Til energiselskap som ønsker Norfunds finansiering av prosjekter, stilles det krav om at det gjennomføres konsekvensutredninger, konsultasjoner og interessentdialog. Norfund krever også at det er etablert fritt og informert forhåndssamtykke fra urfolk dersom et prosjekt er lokalisert i urfolksterritorier med en sannsynlig negativ påvirkning som gjør at kravet utløses.

Som investor og medeier, søker Norfund også å bidra til lokalsamfunnsutvikling, og Norfund har blant annet en tilskuddsordning som, i samarbeid med våre partnere, har bidratt til å realisere en rekke lokale utviklingsprosjekter i tilknytning til våre energiinvesteringer.

Vår oppgave er på ingen måte enkel, men nettopp erfaringene fra de mer krevende energiprosjektene Norfund har vært involvert i, har gjort at vi i dag har bygget opp mye kompetanse i å håndtere utfordringene som også vil oppstå i forvaltningen av det nye klimainvesteringsfondet.

Vi tar ansvaret vi har fått som en tillitserklæring delvis basert nettopp på dette. Vi jobber imidlertid stadig med å bli bedre på hvordan vi håndterer både utfordringer og dilemmaer, og vi er takknemlige for konstruktive innspill til den svært viktige jobben vi er satt til.

Relevante artikler: