Ansvarlig investor

Å skape en bærekraftig bedrift krever mer enn penger.

Norfund bidrar til å nå FNs bærekraftsmål gjennom å investere i bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling. I tillegg til å overføre kapital, hjelper vi bedriftene til å etablere gode standarder for styring og ledelse, ta samfunnsansvar og følge verdensbankens standarder for miljø og sosiale forhold. Vi mener at høye standarder for miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) er en forutsetning for å lykkes med å levere på vårt mandat.

Business Integrity

Norfund har nulltoleranse til korrupsjon, hvitvasking og enhver form for økonomisk kriminalitet. Videre er vi forpliktet til å fremme integritet, åpenhet og ansvarlighet gjennom alle våre investeringer.

Vi krever at selskapene vi investerer i, våre samarbeidspartnere og våre ansatte fremmer og overholder høye standarder, inkludert:

Miljø og samfunn

Ved å stille krav til bedrifters miljø- og samfunnsansvar (E&S) vil man, i tillegg til å ta vare på miljø og lokalsamfunn, bidra til at bedriftene blir mer lønnsomme og åpne opp for nye forretningsmuligheter.

Investeringsselskapene deles inn i forskjellige E&S risikokategorier. Disse definerer hvor grundige forhåndsanalyser (due diligence) Norfund må gjennomføre for å sikre bedriftens positive effekt på miljø og samfunn.

IFC standarder

De miljømessige og sosiale standardene til Verdensbankens International Finance Corporation (IFC) utgjør grunnlaget for alle vurderinger Norfund gjør både før og etter investeringsprosessen. IFC Performance Standards er internasjonalt anerkjente referanser for håndtering av E&S-risiko i privat sektor. Standardene brukes av DFIer, forretningsbanker og andre lignende institusjoner, og de dekker følgende aspekter:

Vurdering og håndtering av E&S-risiko

Environmental and social responsibility is critically important in today’s global economy. An environmental and social management system (ESMS) helps companies integrate plans and standards into their core operations—so they can anticipate environmental and social risks posed by their business activities and avoid, minimize, and compensate for such impacts as necessary. A good management system provides for consultation with stakeholders and a means for complaints from workers and local communities to be addressed.

Arbeid og arbeidsmiljø

For any business, its workforce is its most valuable asset. A sound worker-management relationship is key to the success of any enterprise. Performance standard 2 asks that companies treat their workers fairly, provide safe and healthy working conditions, avoid the use of child or forced labor, and identify risks in their primary supply chain.

Ressursforvaltning og tiltak mot forurensning

Industrial activity and urbanization can increase levels of pollution that may threaten people’s health and the environment. PS3 guides companies to integrate practices and technologies that promote energy efficiency, use resources—including energy and water—sustainable, and reduce greenhouse gas emissions.

Samfunnshelse, trygghet og sikkerhet

Business activities and infrastructure projects may expose local communities to increased risks and adverse impacts related to worksite accidents, hazardous materials, spread of diseases, or interactions with private security personnel. PS4 helps companies adopt responsible practices to reduce such risks including through emergency preparedness and response, security force management, and design safety measures.

Anskaffelse av land og omlokalisering

When companies seek to acquire land for their business activities, it can lead to relocation and loss of shelter or livelihoods for communities or individual households. Involuntary resettlement occurs when affected people do not have the right to refuse land acquisition and are displaced, which may result in long-term hardship and impoverishment as well as social stress. PS5 advises companies to avoid involuntary resettlement wherever possible and to minimize its impact on those displaced through mitigation measures such as fair compensation and improvements to and living conditions. Active community engagement throughout the process is essential.

Bevaring av artsmangfold og ressursstyring

Biodiversity loss can result in critical reductions in the resources provided by the earth’s ecosystems, which contribute to economic prosperity and human development. This is especially relevant in developing countries where natural resource-based livelihoods are often prevalent. PS6 recognizes that protecting and conserving biodiversity, maintaining ecosystem services, and managing living natural resources adequately are fundamental to sustainable development.

Urbefolkningens rettigheter

Indigenous peoples (IPs) may be particularly vulnerable to the adverse impacts associated with project development, including risk of impoverishment and loss of identity, culture, and natural resource-based livelihoods. PS7 seeks to ensure that business activities minimize negative impacts, foster respect for human rights, dignity and culture of indigenous populations, and promote development benefits in culturally appropriate ways. Informed consultation and participation with IPs throughout the project process is a core requirement and may include Free, Prior and Informed Consent under certain circumstances.

Kulturarv

Cultural heritage encompasses properties and sites of archaeological, historical, cultural, artistic, and religious significance. It also refers to unique environmental features and cultural knowledge, as well as intangible forms of culture embodying traditional lifestyles that should be preserved for current and future generations. PS8 aims to guide companies in protecting cultural heritage from adverse impacts of project activities and supporting its preservation. It also promotes the equitable sharing of benefits from the use of cultural heritage.

Eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse er avgjørende for at bedriftene som Norfund er investert i skal bidra til oppsatte mål for bærekraft, utvikling og økonomisk vekst. Hensiktsmessige strukturer for eierstyring og god selskapsledelse er viktig fordi det gjør at bedriftene blir mer effektive, skaper bedre resultater (både økonomisk og sosialt) og blir mer attraktive for nye investorer. Dessuten bidrar det til å redusere investeringsrisikoen for Norfund og ande eksisterende investorer.

Eksklusjonsliste

Norfund og de andre europeiske institusjonene for utviklingsfinansiering (EDFI) har identifisert noen sektorer og aktiviteter som vi ikke skal investere i.

Norfunds klimaposisjon

klimaendringer i tiden fremover. Den består av fire hovedtemaer med respektive handlinger og mål:

  1. Investeringer i klimaløsninger
  2. Integrering av klima på tvers av investeringer
  3. Unngå fossil utslippsrisiko
  4. Øke klimatilpasning

De europeiske utviklingsfinansieringsinstitusjonene (EDFI), som inkluderer Norfund, har også samarbeidet om felles ambisjoner for klimatiltak som samsvarer med målene i Parisavtalen og har høye standarder for åpenhet.

Norfund fremmer en ansvarlig skattepolitikk

Skatteinntekter er grunnlaget for at myndighetene i utviklingsland kan finansiere infrastruktur, offentlige tjenester og bidra til bærekraftig utvikling. Som en ansvarlig investor har Norfund klare retningslinjer og krav til investeringsselskapene om ansvarlig og transparent skattepolitikk.

Business Support

Business Support-fasiliteten er et viktig instrument for å utøve aktivt eierskap og skape verdier gjennom teknisk assistanse og tilskudd.

Hovedmålet med Business Support-programmet er å styrke utviklingseffektene av investeringene våre gjennom å være addisjonelle.

Fasiliteten skal også støtte investeringene i tverrgående hensyn som klima og miljø, likestilling, menneskerettigheter og antikorrupsjon.

Business Support er øremerket Norfunds porteføljeselskaper og potensielle porteføljeselskaper. For innskuddsbasert finansiering må porteføljeselskapene dekke minst 50% av prosjektkostnadene.

Frontier Facility

Prosjekter i Norfunds kjerneportefølje som har særlig høy risiko forvaltes gjennom et eget fond, kalt Frontier Facility. Disse investeringene inkluderer først og fremst sårbare stater og minst utviklede land (LDCs).

Fasiliteten har to formål:

  • Å muliggjøre prosjektutvikling i tidlig fase innenfor Norfunds investeringsområder
  • Å redusere risiko for kommersielle investorer som ønsker å investere i Norfund-finansierte prosjekter gjennom hele prosjektsyklusen

Frontier Facility gjør at Norfund kan påta seg høyere risiko i tidlig fase av prosjektutvikling, samtidig som den reduserer eksponeringen for kommersielle investorer i de mest krevende markedene med knapp tilgang til risikokapital.

Norfund bruker dette fondet til å investere i lovende prosjektutvikling gjennom å tilby lån som senere kan konverteres til egenkapital dersom prosjektet kan modnes og er klart for investering. Prosjektene er imidlertid ikke inkludert i Norfunds samlede porteføljevurdering.

Tverrgående hensyn

Med tverrgående hensyn menes bærekraftsmål som anses som så grunnleggende at de må ivaretas i alle ledd av norsk bistand. På lik linje med andre norske bistandsaktører tilstreber Norfund at disse fire tverrgående hensynene er best mulig ivaretatt i enhver investering.

Klima og miljø

13

Klimaendringer utgjør en alvorlig risiko og kan gå hardt ut over både kampen mot fattigdom og allerede eksisterende velstand. Norfund deltar aktivt i arbeidet for å redusere utslipp av CO2 ved å investere i ren energi. I september 2020 offentliggjorde Norfund sitt klimastandpunkt.

Likestilling

Studier viser at det fortsatt er store kjønnsforskjeller i privat sektor, særlig i utviklingsland. Norfund arbeider aktivt for å støtte kvinners økonomisk selvstendighet.

Menneskerettigheter

Respekt for menneskerettighetene står sentralt i alt som gjelder bærekraftig utvikling. Siden Norfunds rolle er å bidra til å bygge opp bærekraftige virksomheter, har vi et sterkt fokus på å forsikre oss om at virksomhetene vi investerer i ikke skader noen og at de forholder seg til menneskerettighetene. Vi bruker IFCs standarder som retningslinjer for å følge opp dette.

Antikorrupsjon

Norfund har nulltoleranse mot korrupsjon og vi krever at virksomhetene vi investerer i også har det. Norfunds ansatte skal signere Norfunds etiske retningslinjer som understøtter denne holdningen til korrupsjon. Ved mistanke om økonomiske uregelmessigheter har Norfund en formell kommunikasjonskanal til å støtte varslerne, som er åpen for alle. Videre er det etablert klare prosedyrer for rapportering til Utenriksdepartementet.