Ansvarlig investor

Å skape en bærekraftig bedrift krever mer enn penger.

Norfund bidrar til å nå FNs bærekraftsmål gjennom å investere i bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling. I tillegg til å overføre kapital, hjelper vi bedriftene til å etablere gode standarder for styring og ledelse, ta samfunnsansvar og følge verdensbankens standarder for miljø og sosiale forhold.

« Vi er dypt takknemlige for at Norfund har vist oss vei og støtter oss med økonomiske ressurser, teknisk bistand, motivasjon og råd.»

John Keith, CEO, Banco Promerica Costa RIca

Miljø og samfunn

Hvis miljø- og samfunnsrisiko ikke tas på alvor, kan en bedrifts virksomhet ha negativ innflytelse på både mennesker og miljø. Ofte er det de fattigste og mest sårbare gruppene som er mest utsatt . Vurdering og håndtering av bedriftenes miljø- og samfunnsrisiko står derfor alltid sentralt i Norfunds investeringsprosess.

I flere av landene der Norfund investerer, finnes det ikke gode lover og regler som beskytter arbeidstakerne, miljøet og nærliggende samfunn. Norfund krever derfor at bedriftene vi investerer i skal følge standardene som Verdensbankens internasjonale finansieringsinstitutt (IFC) har utarbeidet for miljø og samfunn, i tillegg til å følge nasjonale lover og regler.

Eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse er avgjørende for at bedriftene som Norfund er investert i skal bidra til oppsatte mål for bærekraft, utvikling og økonomisk vekst. Hensiktsmessige strukturer for eierstyring og god selskapsledelse er viktig fordi det gjør at bedriftene blir mer effektive, skaper bedre resultater (både økonomisk og sosialt) og blir mer attraktive for nye investorer. Dessuten bidrar det til å redusere investeringsrisikoen for Norfund og ande eksisterende investorer.

Norfund fremmer en ansvarlig skattepolitikk

Skatteinntekter er grunnlaget for at myndighetene i utviklingsland kan finansiere infrastruktur, offentlige tjenester og bidra til bærekraftig utvikling. Som en ansvarlig investor har Norfund klare retningslinjer og krav til investeringsselskapene om ansvarlig og transparent skattepolitikk.

Eksklusjonsliste

Norfund og de andre europeiske institusjonene for utviklingsfinansiering (EDFI) har identifisert noen sektorer og aktiviteter som vi ikke skal investerer i. EDFIs eksklusjonsliste (kun på engelsk) gir en oversikt over disse.

Tverrgående hensyn

Med tverrgående hensyn menes bærekraftsmål som ansees som så grunnleggende at de må ivaretas i alle ledd i norsk bistand. På lik linje med andre norske bistandsaktører tilstreber Norfund at disse fire tverrgående hensynene er best mulig ivaretatt i enhver investering.   

Klima og miljø

13

Klimaendringer utgjør en alvorlig risiko og kan gå hardt ut over både kampen mot fattigdom og allerede eksisterende velstand. Norfund deltar aktivt i arbeidet for å redusere utslipp av CO2 ved å investere i ren energi. I september 2020 offentliggjorde Norfund sitt klimastandpunkt.

Les mer om Norfunds arbeid for klima og reduserte CO2 utslipp (engelsk).

Likestilling

Norfund arbeider for å støtte kvinners økonomisk selvstendighet.

Les mer om Norfund’s arbeid for likestilling i arbeidslivet.

Menneskerettigheter

Respekt for menneskerettighetene står sentralt i alt som gjelder bærekraftig utvikling. Siden Norfunds rolle er å bidra til å bygge opp bærekraftige virksomheter, har vi et sterkt fokus på å forsikre oss om at virksomhetene vi investerer i ikke skader noen og at de forholder seg til menneskerettighetene. Vi bruker IFCs standarder som retningslinjer for å følge opp dette.

Antikorrupsjon

Norfund har nulltoleranse mot korrupsjon og vi krever at virksomhetene vi investerer i også har det. Norfunds ansatte skal signere Norfunds etiske retningslinjer som understøtter denne holdningen til korrupsjon. Ved mistanke om økonomiske uregelmessigheter har Norfund en formell kommunikasjonskanal til å støtte varslerne. Denne kommunikasjonskanalen er åpen for alle. Videre er det etablert klare prosedyrer for rapportering til Utenriksdepartementet.