Om Norfund

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Vårt formål er å skape jobber og forbedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.

Norfund eies og finansieres av den norske stat, og er myndighetenes viktigste redskap for å styrke privat sektor i utviklingsland og derigjennom bidra til å redusere fattigdom.

Vi investerer der andre ikke våger

Norfunds formål er definert i Norfundloven fra 1997. Loven fastsetter at Norfunds mandat er «å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland.» 

Norfund er villig til å påta seg høyere risiko enn mange andre investorer. Vi gjør det dermed mulig å etablere bærekraftige virksomheter som ellers ikke kunne blitt etablert, som følge av høy risiko.  Prosjekter med høyt potensial både for å bli lønnsomme og for å skape utvikling blir prioritert.

FNs bærekrafstmål nr. 1 er å utrydde fattigdom. For å nå dette målet må utviklingsarbeidet fokusere på bærekraftig vekst, samfunnsutvikling og institusjonsbygging. Norfunds arbeid for bærekraftig økonomisk vekst er et viktig bidrag i kampen for å utrydde fattigdom.

Våre investeringsområder

Norfunds oppdrag er å skape jobber og bedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.

Lønnsomhet er en forutsetning

Virksomheter må være lønnsomme for å overleve over tid. Lønnsomhet er dermed en forutsetning for andre varige utviklingseffekter som bærekraftig sysselsetting, strømproduksjon og skatteinntekter til myndighetene.

Aktivt eierskap og støtte til bedriftsutvikling for å skape lønnsomme virksomheter står derfor sentralt i Norfund arbeid.

Siden oppstarten i 1997 har Norfund hatt en avkastning (IRR) på 6 % (målt i investeringsvaluta per 31.12. 2019). En analyse Norfund gjorde i 2019 viser at mer enn 80% av virksomhetene Norfund har vært investert i fortsatt er i drift tre år etter at Norfund har solgt seg ut.

6
%

IRR siden oppstarten av fondet (investeringsvaluta)

Vi investerer for å skape utvikling

Norfund investerer i virksomheter som vil bidra til økonomisk og sosial utvikling gjennom:

  • jobbene de skaper, direkte og indirekte gjennom hele verdikjeden
  • varene og tjenestene de tilbyr
  • skatten de betaler

Norfund setter høye krav til integritet fra både ansatte og partnere.

Organisasjonsstruktur

Stortinget

opprettet Norfund gjennom Norfundloven i 1997. Norfund er fullfinansiert over det norske bistandsbudsjettet, og det er Stortinget som godkjenner Norfunds årlige kapitaltilskudd. 

Utviklingsministeren

er ansvarlig statsråd for Norfund. Utviklingsministeren konstituerer general-forsamlingen og er fondets høyeste autoritet.

Norfunds styre

utnevnes av Norfunds generalforsamling og sørger for at fondet opererer i henhold til Norfundloven og tilhørende vedtekter. Styret setter Norfunds strategi og må godkjenne alle investeringer over et gitt beløp.

Norfunds ledelse

administrerer fondet i tråd med Norfunds formål, som er å skape jobber og bedre levekår i utviklingsland.

Protokoller fra Norfund generalforsamlinger:

Investeringskomiteen

Norfunds investeringskomité er en viktig del av Norfund. De bidrar til kvalitetssikring av investeringene og gode avgjørelser. Investeringskomiteen ledes av administrerende direktør og har åtte medlemmer, hvorav to er eksterne. Administrerende direktør/ledelsen kan godkjenne investeringer på opptil USD 4 millioner, mens investeringer på USD 4–15 millioner må godkjennes av investeringskomitéen. Investeringskomiteen kan trekke fondet ut av investeringer og skal også evaluere forslag til investeringer på over USD 15 millioner, men her er det styret som tar den endelige investeringsbeslutningen. 

Relevante definisjoner

  • Utviklingsland = Land OECD klassifiserer som LMIC (Lower Middle Income Countries) og lavere, samt andre land som kvalifiserer til å få bistand gjennom investeringer
  • Bærekraftige virksomheter = Økonomisk stabile virksomheter drevet på en økonomisk og sosialt forsvarlig måte.

Mer nyttig informasjon om Norfunds arbeid

Informasjonen under finnes på våre engelske sider