VEKSTKRAFTIGE VIRKSOMHETER

Norfund ønsker å fremme vekst i landbruksrelatert næring og produksjonsindustri. Derfor investerer vi i vekstkraftige virksomheter.

Fornybar energi

Finansiell inkludering

Vekstkraftige virksomheter

Grønn infrastruktur

Hvorfor investere i vekstkraftige virksomheter?

Et lands utvikling er avhengig av store og vellykkede virksomheter. Dette er fordi de i snitt produserer mer, ansetter flere og betaler høyere lønn. I tillegg vil staten få økte skatteinntekter og befolkningen vil få økt tilgang på nødvendige varer og tjenester.

Det er få slike selskaper i Afrika sør for Sahara, særlig i de fattigste landene. Norfund investerer i bedrifter som har et betydelig potensial for å vokse, i tillegg til å støtte mindre bedrifter gjennom våre fondsinvesteringer.

Våre ambisjoner

I strategien for 2023-2026 har vi definert følgende ambisjoner for landbruksbedrifter og produksjon:

  • 3 milliarder kr skapt i merverdi
  • 10,000 nye direkte arbeidsplasser

Og følgende ambisjoner for fond:

  • 16 milliarder kr skapt i merverdi
  • 70,000 nye direkte arbeidsplasser

Landbruk og industriell produksjon

Vi investerer direkte i vekstkraftige virksomheter innen:

  • Landbrukrelatert næring
  • Industriell produksjon

Vi fokuserer kun på investeringsmuligheter i Afrika sør for Sahara og ønsker å alliere oss med sterke partnere innen industri og finans. I tillegg investerer vi gjennom fond som investerer i vekstkraftige virksomheter i alle våre fokusland.

Landbruksrelatert næring

Landbruk er en viktig kilde til økonomisk vekst og nye jobber i Afrika. Mer enn halvparten av befolkningen i Afrika sør for Sahara jobber med landbruk, men Afrika produserer likevel ikke nok mat til å brødfø kontinentet. Ved å investere i landbruksnæringens verdikjede fremmer Norfund produktivitet samtidig som vi skaper jobber og gir småbønder økt tilgang til markeder. 

Industriell produksjon

Industriell produksjon er foreløpig en liten sektor i Afrika, og få land har klart å skape et godt produksjonsgrunnlag. En tredjedel av Afrikas forbruk av mat, drikke og liknende varer stammer fra import, selv om mange av disse varene kunne vært produsert lokalt. Økt vareproduksjon vil derfor bidra til betydelig økonomisk vekst og jobbskaping i Afrika.

Blomsterproduksjon i Kenya og Etiopia.

Fondsinvesteringer

Gjennom fondsinvesteringer når Norfund ut til flere selskaper og andre sektorer enn det vi kunne på egenhånd. Investeringer i private equity-fond bidrar til å bygge og utvikle lokalt næringsliv og til å bidra til en mer effektiv forretningspraksis.

Lokale fondsforvaltere er godt posisjonert for å gi entreprenører tilgang til risikokapital. De skaper verdier gjennom aktivt eierskap, effektiviseringstiltak, faglig ekspertise og lokalkunnskap.

Private equity fond

Norfunds strategi er å investere i fond hvor vi vil ha størst mulig utviklingseffekter, noe vi gjør gjennom å investere i et bredt spekter av fond. Ettersom flere studier har vist at store fond ofte er mer effektive enn mindre, investerer vi ofte i større pan-regional fond som selv investererer i store selskaper.

Små og mellomstore fond

Historisk har Norfund fokusert på små og mellmstore bedrifter (SMBer) i våre fondsinvesteringer, ettersom de ofte står overfor spesielt utfordrende finanshindringer. Slike virksomheter drives ofte av folk med røtter i lokalsamfunnene, og investeringer kan derfor bidra til direkte utviklingseffekter for de menneskene vi ønsker å nå ut til.

Impact/Venture fond

Flere land mangler utviklingede markeder for finansiering gjennom banker eller aksjemarkeder. I slike situasjoner kan Norfund gi støtte til etablering av nye private equity-fond, slik som Kinyeti Fund i Sør-Sudan, eller til etablerte impact eller venture fond. Disse initiativene kan være tidkrevende, men dersom de lykkes, kan de også være svært verdifulle for lokalsamfunnene.

EthioChicken-klekkeri i Etiopia, Hatch Africa.

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikovillig kapital gjennom egenkapital, lån og finansiering til bedrifter som fyller våre krav.

For å oppnå mest mulig økonomisk suksess og best mulig samfunnsutvikling, bidrar Norfund med mer enn kapital. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse og arbeider tett med partnere for å etablere bedrifter og videreutvikle bedriftene som Norfund har investert i. Norfund er en aktiv eier og krever en plass i styret når vi investerer egenkapital i en bedrift.

Vi har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen som må til for å lykkes som investor. 

Partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere for å kunne dra nytte av deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker å gå i partnerskap med store, velkjente og høyt anerkjente virksomheter med lokal tilstedeværelse og interesser som stemmer overens med våre egne prioriteringer.  

Leder for avdeling for vekstkraftige virksomheter

Ellen Cathrine Rasmussen

Ellen Cathrine Rasmussen

Executive Vice President, Green Infrastructure and Scalable Enterprises