Vekstkraftige virksomheter

Norfund ønsker å fremme vekst i landbruksrelatert næring og produksjonsindustri. Derfor investerer vi i vekstkraftige virksomheter.

Ren energi

Finansinstitusjoner

Grønn infrastruktur

Vekstkraftige virksomheter

6,319
millioner kroner

investert i vekstkraftige virksomheter i Norfunds totale portefølje

-430
millioner kroner

økning i bedriftenes inntekter i 2020

9,300
jobber

nye jobber skapt i 2020

Hvorfor investere i vekstkraftige virksomheter?

Et lands utvikling og økonomiske vekst avhenger av store, veldrevne virksomheter. Det er ikke mange store virksomheter i Afrika sør for Sahara, spesielt ikke i de fattigste landene. Store bedrifter skaper vekst og arbeidsplasser fordi de produserer mer, ansetter flere og betaler høyere lønn. Norfund bidrar til økonomisk vekst og jobbskaping blant annet ved å investere i bedrifter som har et betydelig potensial for å vokse. Slike investeringer bidrar samtidig til å øke statens skatteinntekter og gi befolkningen økt tilgang på nødvendige varer og tjenester.  

Våre ambisjoner

I strategien for 2019-2022 har vi definert følgende ambisjoner for dette investeringsområdet:

50 000
nye jobber

skapt direkte i investeringer og fond

2
milliarder kroner

økt omsetning hos porteføljeselskapene

Hva vi investerer i

Norfund investerer direkte i vekstkraftige virksomheter innen:

  • Landbrukrelatert næring
  • Industriell produksjon

Vi fokuserer kun på investeringsmuligheter i Afrika sør for Sahara og ønsker å alliere oss med sterke partnere innen industri og finans. I tillegg investerer vi gjennom fond som investerer i vekstkraftige virksomheter i alle våre fokusland.

Landbruksrelatert næring

Landbruk er en viktig kilde til økonomisk vekst og nye jobber i Afrika. Mer enn halvparten av befolkningen i Afrika sør for Sahara jobber med landbruk, men Afrika produserer likevel ikke nok mat til å brødfø kontinentet. Ved å investere i landbruksnæringens verdikjede fremmer Norfund produktivitet samtidig som vi skaper jobber og gir småbønder økt tilgang til markeder. 

Industriell produksjon

Industriell produksjon er foreløpig en liten sektor i Afrika, og få land har klart å skape et godt produksjonsgrunnlag. En tredjedel av Afrikas forbruk av mat, drikke og liknende varer stammer fra import, selv om mange av disse varene kunne vært produsert lokalt. Økt vareproduksjon vil derfor bidra til betydelig økonomisk vekst og jobbskaping i Afrika.

Hvor vi investerer

Norfund investerer i land der vi kan bidra mest til positive utviklingseffekter. Vi prioriterer investeringer i minst utviklede land (MUL) og i Afrika sør for Sahara.

Totale investeringer per region (millioner kroner per 31.12.20)

Hva kan vi tilby?

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikovillig kapital gjennom egenkapital, lån og finansiering til bedrifter som fyller våre krav

For å oppnå mest mulig økonomisk suksess og best mulig samfunnsutvikling, bidrar Norfund med mer enn kapital. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse og arbeider tett med partnere for å etablere bedrifter og videreutvikle bedriftene som Norfund har investert i. Norfund er en aktiv eier og krever en plass i styret når vi investerer egenkapital i en bedrift. Vi har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen som må til for å lykkes som investor. 

Partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere for å kunne dra nytte av deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker å gå i partnerskap med store, velkjente og høyt anerkjente virksomheter med lokal tilstedeværelse og interesser som stemmer overens med våre egne prioriteringer.  

Leder for avdeling for vekstkraftige virksomheter

Ellen Cathrine Rasmussen

Ellen Cathrine Rasmussen

Executive Vice President, Green Infrastructure and Scalable Enterprises

Kontaktperson i avdeling for vekstkraftige virksomheter