GRØNN INFRASTRUKTUR

Norfund investerer i grønn infrastruktur for å styrke grunnleggende infrastrukturtjenester.

I dag lever 883 millioner mennesker i verden i slumområder. Grønn infrastruktur er et nytt investeringsområde for Norfund. Investeringer i grønn infrastruktur har som mål å bidra til bærekraftig vekst i byer og tettsteder, redusere negativ miljøpåvirkning og bedre levestandarden for de som bor der.

Fornybar energi

Finansiell inkludering

Vekstkraftige virksomheter

Grønn infrastruktur
4%

av avfallet i utviklingsland blir gjenvunnet

58%

av verdens befolkning vil bo i byer innen 2030

Hvorfor investere i grønn infrastruktur?

Prognoser viser at verdens urbane befolkning vil overstige 5 milliarder innen 2030. Trengsel, utilstrekkelige basistjenester som strøm og vann/ sanitær, boligmangel, slitasje på infrastruktur og luftforurensing er vanlige utfordringer i store byer i utviklingsland . Med bedre ressursutnyttelse og målrettede tiltak mot forurensing og fattigdom, vil det være fullt mulig å løse disse utfordringene. Men det vil kreve store investeringer.

I løpet av de siste tiårene har man fokusert mye på investeringer innen kraftproduksjon for å dekke et stadig økende behov for strøm. For å sikre at strømmen når frem til folk, er det nå også et stort behov for målrettede investeringer i strømnett som kan distribuere energien. Norfund definerer denne type investeringer inn under grønn infrastruktur.

I Afrika sør for Sahara mangler omtrent 76% av befolkningen tilgang til rent vann og 72% tilgang til grunnleggende sanitærfasiliteter. I utviklingsland generelt er 80% av sykdommene knyttet til dårlige vann- og sanitærforhold, og halvparten av sykehussengene er okkupert av pasienter med sykdommer knyttet til mangel på rent vann. En investering på én dollar i vann-infrastruktur kan gi fire dollar tilbake i samfunnsnytte gjennom bedre helse, skolegang og økt produktivitet. På tross av at vann er en grunnleggende menneskerettihghet, er det langt fra tilstrekkelig finansiering av store vannprosjekter. Norfund spiller en viktig rolle som frontløper i markeder og sektorer hvor andre investorer nøler med å investere.

Våre ambisjoner

I strategien for 2023-2026 har vi definert følgende ambisjoner:

  • 50 millioner m3 vann- og avløpskapasitet muliggjort
  • 20,000 tonn avfallsbehandlingskapasitet aktivert

Norfunds strategi

Målet til Grønn infrastruktur-avdelingen er å forbedre viktige infrastrukturtjenester innen:

  • Avfallshåndtering, inkludert avfall-til-energi
  • Vannforsyning og sanitære forhold, inkludert avløpsvannbehandling

Vår prioritet er direkte investeringer i Afrika sør for Sahara og sør i Asia, men investeringer i fond utforskes også for å få tilgang til ellers vanskelige markeder.

Investeringer i denne sektoren krever kunnskap innen teknologi og lokale markeder for å kunne identifisere kommersielt levedyktige prosjekter i sektorer med begrenset modenhet.

Norfund foretrekker derfor å investere i samarbeid med erfarne industripartnere som er i stand til å overføre beste praksis til selskapene som investeres i. Mindre lokale og regionale aktører vurderes også.

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikokapital gjennom egenkapital, lån og finansiering gjennom fond til virksomheter som oppfyller våre krav.

For å oppnå mest mulig suksess med tanke på økonomi og utvikling, ønsker Norfund å tilføre verdi utover ren investering av kapital. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse, og de arbeider tett med partnerne våre for å videreutvikle virksomhetene. Norfund er en aktiv eier og krever en plass i styret der vi investerer egenkapital. Norfund har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen, som skal til for å lykkes som investor.

Partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere for å kunne trekke på deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker partnerskap med store, velkjente og høyt respekterte industriaktører med lokal tilstedeværelse, langsiktige planer og like interesser som Norfund.

Avdelingsleder Grønn infrastruktur:

Carl Johan Wahlund

Carl Johan Wahlund

Senior Vice President Green Infrastructure