Grønn Infrastruktur

Norfund investerer i grønn infrastruktur for å styrke grunnleggende infrastrukturtjenester.

Ren energi

Finansinstitusjoner

Grønn infrastruktur

Vekstkraftige virksomheter

4%

av avfallet i utviklingsland blir gjenvunnet

58%

av verdens befolkning vil bo i byer innen 2030

idag lever 883 millioner mennesker i verden i slumområder.Grønn infrastruktur er et nytt investeringsområde for Norfund. Investeringer i grønn infrastruktur har som mål å bidra til bærekraftig vekst i byer og tettsteder, redusere negativ miljøpåvirkning og bedre levestandarden for de som bor der.

Hvorfor investere i grønn infrastruktur?

Prognoser viser at verdens urbane befolkning vil overstige 5 milliarder innen 2030. Trengsel, utilstrekkelige basistjenester som strøm og vann/ sanitær, boligmangel, slitasje på infrastruktur og luftforurensing er vanlige utfordringer i store byer i utviklingsland . Med bedre ressursutnyttelse og målrettede tiltak mot forurensing og fattigdom, vil det være fullt mulig å løse disse utfordringene. Men det vil kreve store investeringer.

I løpet av de siste tiårene har man fokusert mye på investeringer innen kraftproduksjon for å dekke et stadig økende behov for strøm. For å sikre at strømmen når frem til folk, er det nå også et stort behov for målrettede investeringer i strømnett som kan distribuere energien. Norfund definerer denne type investeringer inn under grønn infrastruktur.

Vår ambisjon er å etablere verdifulle partnerskap og gjøre 6-10 investeringer i essensielle infrastrukturtjenester innen 2022.

Tellef Thorleifsson, ADMINISTRERENDE DIREKTØR NORFUND

Hva vi investerer i

Grønn infrastruktur defineres som essensielle infrastrukturtjenester innen:

  • Avfallshåndtering, inkludert avfallsforbrenning
  • Vannforsyning og sanitære forhold, inkludert avløpsvannbehandling
  • Systemer for effektiv overføring og distribusjon av strøm

Hvor vi investerer

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikokapital gjennom egenkapital, lån og finansiering gjennom fond til virksomheter som oppfyller våre krav (kun på engelsk).

For å oppnå mest mulig suksess med tanke på økonomi og utvikling, ønsker Norfund å tilføre verdi utover ren investering av kapital. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse, og de arbeider tett med partnerne våre for å videreutvikle virksomhetene. Norfund er en aktiv eier og krever en plass i styret der vi investerer egenkapital. Norfund har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen, som skal til for å lykkes som investor.

Partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere for å kunne trekke på deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker partnerskap med store, velkjente og høyt respekterte industriaktører med lokal tilstedeværelse, langsiktige planer og like interesser som Norfund.

Kontaktpersoner Grønn infrastruktur

Carl Johan Wahlund

Carl Johan Wahlund

Investment Director Green Infrastructure