Utviklingseffekter

Norfund skaper arbeidsplasser og forbedrer liv gjennom å investere i virksomheter som driver bærekraftig utvikling. Etablering og vekst av bærekraftige virksomheter har vært hovedpådriverne for den globale innsatsen for å redusere fattigdom de siste 25 årene.

Bedrifter skaper arbeidsplasser, betaler skatt og leverer varer og tjenester til lokalsamfunn og bedrifter.

I de fleste utviklingsland er mangelen på tilgang til kapital den viktigste barrieren for etablering og vekst av virksomheter. Veksten av selskaper i disse miljøene avhenger av risikovillige, ansvarlige og tålmodige investorer.

Norfund bidrar til etablering og vekst av bærekraftige selskaper som ellers ikke ville blitt startet på grunn av høy risiko.

Impact på strateginivå

Norfunds tilnærming er å levere impact gjennom målrettet aktivaallokering.

Vi velger kjerneland basert på:

  • finansiell addisjonalitet (knapphet på kapital)
  • tilgjengelige investeringsmuligheter
  • vår markedskunnskap og nettverk

For klimamandatet er store nåærende eller forventede klimagassutslipp fra fossilt brensel et kriterium.

Vi velger investeringsområder basert på:

  • potensialet for utviklingseffekter, særlig knyttet til jobbskaping og økonomisk vekst
  • sektorspesifikk impact som levering av fornybar energi og tilgang til finansiering

For klimamandatet er potensial for utslippsunngåelse et kriterium.

Deretter optimerer vi for økonomisk avkastning innenfor disse grensene. En sunn økonomisk avkastning er avgjørende for å levere på vårt mandat ettersom:

  • bare lønnsomme selskaper kan vokse og levere impact
  • inntektene etter salg av lønnssomme selskaper kan reinvesteres for å skape mer impact
  • sunn avkastning tiltrekker flere investorer og mer kapital til utviklingsland

Impact-drevet aktivaallokering kombinert med optimalisering for økonomisk avkastning gjør oss i stand til å levere på oppdraget vårt – å skape arbeidsplasser, forbedre liv og støtte overgangen til netto null gjennom å investere i virksomheter som driver bærekraftig utvikling.

Impact ambisjoner – utviklingsaddisjonalitet

For hvert investeringsområde under utviklingsmandatet har vi definert to ‘effektambisjoner’ som reflekterer vår samlede utviklingsaddisjonalitet innenfor strategiperioden vår og kvantifiserer hvordan vi skal bidra til SDGene. For klimamandatet har vi tilsvarende klimaambisjoner.

Operating Principles for Impact Management

Norfunds tilnærming til impact er styrt av Operating Principles for Impact Management, eller Impact-prinsippene, som vi var en av de første underskriverne på. Disse 9 prinsippene utgjør et investeringsverktøy som har etablert et markedskonsensus for impact-investeringer, og er basert beste praksis fra en rekke kapitalforvaltere, aktiva-allokatorer og DFIer.

Endringsteori

Norfund har utviklet endringsteorier kjent som Theories of Change (eller ToC) for hvert av våre investeringsområder og for klimamandatet. Teoriene beskriver problemer som vi bidrar med å løse og skisserer hvordan og hvorfor den ønskede effekten forventes å skje basert på inputene vi gir til selskapene vi investerer i. Den fremhever også hvordan vi forventer å bidra til utvalgte mål for bærekraftig utvikling.

Endringsteoriene visualiseres ved hjelp av et diagram som inneholder en problemstilling, våre input til hvert investeringsområde, output, kort- og mellomlangsiktige utfall og effekter.

Addisjonalitet

Norfund er forpliktet til å gjøre en forskjell gjennom å investere der kapitalen er knapp og gjennom ansvarlig eierskap.

Norfundloven slår fast at Norfund skal bidra til etableringen av levedyktige og lønnssomme virksomheter som ellers ikke ville blitt igangsatt på grunn av den høye risikoen.

I hvilken grad en handling bidrar til et utfall som ellers ikke ville ha skjedd, omtales ofte som ‘addisjonalitet’.

Finansiell addisjonalitet

I følge OECD er en investor finansiell addisjonell der

Finansiell addisjonalitet er, i følge OECD, å investere i kapitalbegrensede markeder hvor privat sektor ikke er i stand til å skaffe kommersiell finansiering på like vilkår eller å mobilisere investeringer fra privat sektor som ellers ikke ville ha blitt investert.

Verdiaddisjonalitet

En investering er verdiaddisjonell dersom den tilfører ikke-finansielle verdier som privat sektor ikke tilbyr. Disse verdiene kan bli tilbudt gjennom aktivt eierskap eller forbedring av miljø- sosiale og forretingsmessige forhold. Norfund bidrar til å forbedre både lønnsomhet og uviklingseffekter til virksomhetene vi investerer i.

Utviklingsaddisjonalitet

Utviklingsaddisjonalitet refererer til impacten som oppstår som oppstår som et resultat av investeringene som ellers ikke hadde blitt gjennomført.

Ti ambisjoner for addisjonalitet

Norfund arbeider etter et definert addisjonalitetsrammeverk som hjelper med å vurdere addisjonaliteten til alle våre investeringer og sikre samsvar med OECD-definisjonen. Dette rammeverket består av ti addisjonalitetsambisjoner som reflekterer både finansiell- og verdiaddisjonalitet. For hver ambisjon har vi identifisert relevante indikatorer for å vurdere i hvilken grad vi oppfyller disse ambisjonene. Investeringer under klimamandatet er underlagt den samme addisjonalitetsvurderingen.

Basert på vår erfaring med rammeverket siden 2018, har vi gjort noen forbedringer for å i større grad reflektere markedene vi opererer i.

Addisjonalitet påvirker våre investeringsbeslutninger

Rammeverket påvirker hvilke investeringer vi gjør og måten vi rapporterer om addisjonalitet. Hver ny potensiell investering vurderes opp mot de ti ambisjonene forklart i grafen nedenfor og er ledsaget av en narrativ beskrivelse av addisjonalitet.

Utviklingsaddisjonalitet vurderes også for hver ny investering ved å sette referanse- og målverdier for de samme impact-ambisjonene som beskriver hva investeringen tar sikte på å oppnå.

Impact – måling og overvåking

Rapportering av utviklingseffekter

Norfund samler inn og overvåker årlig data om utviklingseffektene av våre porteføljeseleskaper. Selskapene rapporterer på de effektene som oppstår som et direkte resultat av sin virksomhet. Disse beregningene identifiserer både sektorspesifikke effekter (for eksempel energipåroduksjon, unngåtte utslipp ellert tilgang til finansielle tjenester) og effekter fra hele porteføljen (for eksempel jobber, lokale kjøp og skatteinntekter).

Harmonized Indicators for Private Sector Operations

For å redusere rapporteringsbyrden for selskapene og sikre sammenlignbarhet og åpenhet knyttet til rapporterte utviklingseffekter, benytter Norfund harmoniserte indikatorer for å sikre sammenlignbarhet og åpenhet i de rapporterte utviklingseffektene. Der det er tilgjengeli bruker Norfund indikatorer som delles av Harmonized Indicators for Private Sector Operations (HIPSO) og EDFIs Harmonization Initiative.

HIPSO er et samarbeid mellom utviklingsfinansinstitusjoner og internasjonale finansinstitusjoner som startet i 2008 for å identifisere felles utviklingsindikatorer. De første indikatorene ble lansert i 2013 og inkluderer nå indikatorer for en rekke sektorer, inkludert landbruk, finansiell formidling, energi, avfall, sanitær og vann.

I tillegg ble Joint Impact Indicators, et undersett av HIPSO-indikatorer og IRIS Catalogue of Metrics, on Gender, Jobs and Climate nylig lansert i samarbeid med GIIN som et ytterligere skritt fremover for harmonisert effektmåling og rapportering.

Norfund deltar også i EDFI Harmonization Initiative on Impact Measurement and Responsible Financing (Harmonization Initiative), etablert i 2019 for å legge til rette for konsolidert EDFI-rapportering av nøkkeleffekter, inkludert åpen publisering ev en rekke beregninger.

Casestudier

Norfund produserer også dyptgående casestudier og eksterne evalueringer for å gi bedre innsikt i de indirekte utviklingseffektene av våre investeringer, som er vanskelige å fange opp gjennom ordinær datainnsamling.

Joint Impact Model

Norfund benytter Joint Impact Model (JIM) for å estimere de indirekte sysselsettingseffektene fra våre investeringer og klimagassutslippene fra deres virksomhet. Estimatene er beregnet ved hjelp av økonomisk modellering og er ikke faktiske tall. Likevel gir de innsikt i de indirekte effektene av våre investeringer som vi ikke kan måle direkte.

JIM-modellen ble lansert i 2020, og ble utviklet i samarbeid mellom AfDB, BIO, BII (tidligere CDC Group), Fin Dev Canada, FMO og Proparco med Steward Redqueen.

Modellen kombinerer makrostatistikk med finansiell informasjon til foretak for å estimere indirekte effekter som observerte data ikke er tilgjengelige for. Modellen blir kontinuerlig forbedret og oppdatert når nye makrodata blir tilgjengelige.