Grønn infrastruktur

Norfund investerer i grønn infrastruktur for å styrke essensielle infrastrukturtjenester

4
%

av avfallet i utviklingsland blir gjenvunnet

68
%

vil bo i byer innen 2050

883
MILLIONER

mennesker i verden lever i slumområder

Grønn infrastruktur er et nytt investeringsområde for Norfund. Investeringer i grønn infrastruktur bidrar til bærekraftig vekst av byer og tettsteder, reduserer negative miljøpåvirkninger og gir folk bedre levestandard.

Hvorfor investere i grønn infrastruktur?

Prognoser viser at verdens urbane befolkning vil overstige 5 milliarder innen 2030. Vanlige utfordringer i bystrøk er trengsel, utilstrekkelige basistjenester, boligmangel, slitasje på infrastruktur og luftforurensing. Selv om urbaniseringen fortsetter kan disse utfordringene løses med bedre ressursutnyttelse og tiltak mot forurensing og fattigdom, men dette vil kreve store investeringer.

I løpet av de siste tiårene har man fokusert mye på investeringer innen kraftproduksjon for å dekke behovet for pålitelig elektrisitet. For å skape bærekraftige, effektive og pålitelige energisektorer må vi likevel gjøre store og målrettede investeringer i strømnettet.

Vår ambisjon er å etablere verdifulle partnerskap og gjøre 6-10 investeringer i essensielle infrastrukturtjenester innen 2022.

Tellef Thorleifsson, ADMINISTRERENDE DIREKTØR NORFUND

Hva vi investerer i

Grønn infrastruktur defineres som essensielle infrastrukturtjenester innen

  • Avfallshåndtering, inkludert avfallsforbrenning
  • Vannforsyning og sanitære forhold, inkludert avløpsvannbehandling
  • Overføring og distribusjon av elektrisitet

Hvor vi investerer

Hva vi tilbyr

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikokapital gjennom egenkapital, lån og finansiering gjennom fond til virksomheter som oppfyller våre krav (kun på engelsk).

For å oppnå mest mulig suksess med tanke på økonomi og utvikling, ønsker Norfund å tilføre verdi utover ren investering av kapital. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse, og arbeider tett med partnerne våre for å videreutvikle virksomhetene. Norfund er en aktiv eier og krever en plass i styret der vi investerer egenkapital. Norfund har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen, som skal til for å lykkes som investor.

Partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere, for å kunne trekke på deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker partnerskap med store, velkjente og høyt respekterte industriaktører med lokal tilstedeværelse, langsiktige planer og like interesser som Norfund.

Kontaktpersoner Grønn infrastruktur

Ellen Cathrine Rasmussen

Green Infrastructure (Waste management, Water supply & sanitation)

Bjørnar Baugerud

Green Infrastructure (Electric transmission & distribution)