Investering i sementproduksjon skal skape arbeidsplasser og redusere utslipp

Investering på 7,5 millioner USD i en sementprodusent i Ghana er Norfunds første direkte investering i produksjonsindustri. – Investeringen gir viktige bidrag til å skape arbeidsplassene som trengs for at Ghana kan vokse ut av fattigdom, samtidig som vi bidrar til reduserte utslipp, sier Ellen Cathrine Rasmussen, avdelingsleder for vekstkraftige virksomheter i Norfund.

Foto: CBI

Continental Blue Investments (CBI) Ghana Limited driver i dag et anlegg som produserer 550 000 tonn sement per år i Tema i Ghana. Sementen selges til utbyggere av industri, infrastruktur og boliger.

Unngår utslipp gjennom ny teknologi

– Sement er en avgjørende innsatsfaktor som land i vekst er helt avhengige av, men produksjonen er også en kilde til store klimagassutslipp. Det representerer et åpenbart dilemma i møte med klimakrisen, sier Ellen Cathrine Rasmussen, avdelingsleder for vekstkraftige virksomheter i Norfund.

Sement står for ca 7% av verdens CO2-utslipp. Mesteparten av utslippene kommer fra produksjonen av klinker, den viktigste innsatsfaktoren i sement. Klinker importeres vanligvis til Vest-Afrika, fordi de ikke er nok lokal tilgang på kalkstein. Gjennom ny teknologi kan man imidlertid erstatte en vesentlig del av klinkeren med kalsinert leire, som kan produseres lokalt.

– Gjennom investeringen bidrar vi til innføring av ny teknologi som vesentlig reduserer utslippene, samtidig som Ghana blir mindre avhengig av import utenfra.

Ellen Cathrine Rasmussen, avdelingsleder for vekstkraftige virksomheter i Norfund.

Investeringen skal finansiere en ny enhet i fabrikken som skal levere 405 000 tonn kalsinert leire per år, som altså skal erstatte importert klinker. Det vil bli verdens største enhet for kalsinert leire. Gjennom å erstatte 30-40% av klinkeren, forventer prosjektet å kutte de samlede utslippene fra produksjonen med 20% sammenlignet med dagens produksjonsmetoder (inkludert utslippene fra importert klinker) og med 30-40% sammenlignet med standard for Ordinary Portland Cement. Det vil gi unngåtte utslipp på 300 000 tonn CO2-ekvivalenter per år, tilsvarende årlige utslipp fra 150 000 norske bensinbiler[1].

– Sement basert på kalsinert leire er det mest bærekraftige alternativet til tradisjonell klinkerbasert sement, sier Frédéric Albrecht, administrerende direktør i CBI.

CBI blir det første selskapet som introduserer denne teknologien i Ghana. Selskapet planlegger å mer enn doble sin totale sementproduksjonskapasitet fra 555 000 tonn til 1,4 tonn per år og nå ut til områder av landet som i dag har mangelfull tilgang på sement.

Første direkte Norfund-investering i produksjonsindustri

Investeringen er Norfunds første direkte investering i ikke-landbruksrelatert produksjonsindustri. Det er i tråd med Norfunds strategi om å satse på denne sektoren i Afrika sør for Sahara for å bidra til å skape flere jobber.

– Få land har lykkes med å vokse ut av fattigdom uten å utvikle lokal industri, men sektoren er fortsatt svært liten i de fleste afrikanske land. Investeringer i produksjonsindustri er derfor avgjørende for å skape flere jobber og bidra til veksten som er nødvendig for å bekjempe fattigdom i Afrika, sier Rasmussen.

Det var en enorm utfordring å skape nok jobber til å holde tritt med befolkningsveksten allerede før pandemien. Ifølge ILO førte Covid-19 bare i 2020 til tap av 15 millioner arbeidsplasser i Afrika[2]. Krigen i Ukraina forverrer økonomien ytterligere gjennom økte priser på drivstoff og mat.

CBI er allerede en av de fem største sementprodusentene i Ghana, med over 120 ansatte. Selskapet har hatt solid vekst siden oppstarten i 2018 og klart seg godt gjennom pandemien.

– Økt tilgang på rimelig sement av høy kvalitet produsert lokalt med lavere utslipp er også viktig som en innsatsfaktor for å få på plass nødvendig infrastruktur og bygninger, som igjen kan legge grunnlaget for annen næringsvirksomhet som skaper jobber og økte inntekter, sier Rasmussen.

Investeringen skjer i samarbeid med Norfunds danske søsterfond IFU og ingeniørfirmaet FLSmidth. FLSmidth vil også være leverandør av anlegget for produksjon av kalsinert leire.

Photo: CBI

[1] a) En gjennomsnittlig personbil som går på bensin, slipper i snitt ut 0,16 kg CO2 for hver kjørte km – https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/hva-pavirker-utslipp-til-luft-fra-veitrafikk Gjennomsnitts kjørelengde for en personbil er 12 140 km per år – https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg Snitt utslipp per bil per år blir dermed 12140 X 0,16 = 1942 kg. Utslipp på 300 000 tilsvarer dermed 300 000 / 1,942 = 154 479 biler.

[2] ILO World Employment and Social Outlook Trends 2022, page 41. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_834081.pdf