Skal øke matsikkerheten med gjødsel basert på grønt hydrogen i Uganda

Februar 16, 2024

Stavangerbaserte Westgass og Norfund investerer i mineralgjødsel basert på grønt hydrogen i Uganda. Sterke industrielle partnere har sammen satt mål om årlig produksjon av 200 000 tonn lokalprodusert gjødsel som skal gi økte inntekter og matsikkerhet i et av verdens fattigste land, uten klimagassutslippene vanligvis forbundet med slik produksjon. 

Kinar Kent, adm.dir i Westgass; Galeb Gulam, adm.dir i IPS; HAN. Ambassadør Amin Mawji, Aga Khan Development Network; Mr. Odrek Rwabwogo, styreleder i PACEID; Uganda; Hon. Ruth Nankabirwa, Energiminister, Uganda; Irene Batebe, PS for energi- og mineralutvikling, Uganda.

Norske Westgass har fått med seg selskapet Industrial Promotion Services (IPS), og sammen undertegnet de i dag/15.februar en felles utviklingsavtale med Ugandas regjering som gjør det mulig å igangsette siste fase av studiene som leder fram til en endelig investeringsbeslutning. Teknisk-økonomiske forutsetninger er avklart i feasibility-studie. Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland, delfinansierer prosjektet, som også har fått tilskudd fra Norad.  

Prosjektet har som mål å produsere 200 000 tonn gjødsel per år. Gjennom en avtale om levering av 100 MW fornybar energi fra et lokalt vannkraftverk skal partnerne produsere grønt hydrogen gjennom elektrolyse. Det grønne hydrogenet kombineres med nitrogen (produsert av en luftseparasjonsenhet) for å produsere grønn ammoniakk. Dette videreforedles med dolomitt eller fosfater for å produsere kalsiumammoniumnitrat (CAN) og gjødsel basert på nitrogen, fosfor og kalium (NPK), som er gjødseltyper som allerede er i bruk i regionen. 

Pionerprosjekt vil gjøre Uganda til grønt foregangsland 

Gjødselen som er i bruk i Uganda og i hele regionen i dag er i hovedsak importert og produsert med bruk av fossilgass. Naturgassbasert produksjon av mineralgjødsel er dominerende i verden i dag, og er en stor kilde til utslipp av klimagasser. Høye importpriser og manglende stabil tilgang på lokalt produsert gjødsel en utfordring for utvikling av lokalt landbruk i Uganda og regionen for øvrig. 

– Gjennom å få på plass lokal produksjon av bærekraftig gjødsel vil Uganda kunne bli et foregangsland når det gjelder å ta i bruk grønn teknologi, og dermed sørge for økonomisk vekst og stimulere lokal matproduksjon samtidig som man unngår over 200 000 tonn CO2e per år, sier Kinar Kent, administrerende direktør i Westgass.  

Rimelig gjødseltilgang skal gi økte inntekter og matsikkerhet 

Norad har støttet prosjektet gjennom et tilskudd. Norfund investerer i første omgang i prosjektet gjennom et konvertibelt lån over fondets Frontier Facility, rettet mot tidligfase investeringer, men ser muligheter for større investeringer ettersom prosjektet utvikles.  

Norfunds mål er å skape jobber og bedre levekår gjennom å investere i bærekraftige virksomheter. Prosjektet skal skape 300 direkte arbeidsplasser, men vil ha langt større ringvirkninger.  

– Vi ser et enormt potensial i å øke avlingene til bøndene i regionen og dermed gi økte inntekter og matsikkerhet, uten å øke klimagassutslippene,

Tellef Thorleifsson, ADM.Dir i Norfund

Uganda forbruk av gjødsel ligger på mellom 0,23 og 1,5 kg/hektar, langt under gjennomsnittet på 8 kg/hektar i Afrika sør for Sahara, og bare rundt 24 prosent av landbrukshusholdningene i landet bruker mineralgjødsel, ifølge FAO. Importert gjødsel er dyrt, noe som gjør det vanskeligere å få opp bruken, og prisen har økt ytterligere som følge av økt gasspris etter Russlands invasjon av Ukraina.  

– Et lokalt produksjonsanlegg for mineralgjødsel vil redusere kostnadene og gi større muligheter for å bruke gjødsel til å øke avlingene, samtidig som miljøpåvirkningen reduseres, sier Kent. 

Solide partnere kombinerer industriell kompetanse og lokal erfaring  

Norske Westgass Internasjonal er den internasjonale prosjektutviklingsdelen av Westgass Hydrogen, et grønt energiselskap som fokuserer på å akselerere overgangen fra fossilt brensel i Europa og fremvoksende markeder. IPS er industri- og infrastrukturutviklingsdelen av Aga Khan Fund for Economic Development, og har 60 år med erfaring med industri- og infrastruktur i Afrika.  

Uganda er blant verdens fattigste land og klassifisert av OECD som «Minst Utviklede Land» (MUL)

– Dette er et pionerprosjekt i en tidlig fase, og å gjennomføre et slikt prosjekt er et enormt løft i et land som Uganda som har liten erfaring med prosjekter av en slik størrelse, men med så solide aktører som kombinerer industriell kompetanse og lokal erfaring, har vi tro på at dette kan lykkes med å skape store muligheter som etter hvert kan skaleres videre opp, sier Thorleifsson. 

Foto: Ken Opprann