Årets klimanyhet

Norfunds samlede investeringer i fornybar energi bidrar årlig til å unngå tilsvarende en sjettedel av Norges årlige klimagassutslipp.

Av Utviklingsminister Dag Inge Ulstein og administrerende direktør i Norfund Tellef Thorleifsson. Publisert 12. november 2020 i E24 .

Med salget av SN Power til Scatec Solar frigjøres kapital nok til å doble denne effekten. Det gjør avtalen til en av årets største norske klimanyheter – som også viser hvordan vi kan oppnå enda mer gjennom et dedikert klimafond.

Frigjør 10,9 milliarder kroner

Salget, som ble kjent 16. oktober, gjør Scatec Solar til en stor aktør for utvikling av fornybar energi. Det er en god nyhet for både verdens klima og det grønne skiftet i norsk næringsliv. Likevel vil vi påstå at det er de 10,9 milliarder kronene som frigjøres til nye investeringer i utviklingsland som virkelig bør få de som er opptatt av klima til å feire avtalen og inspireres av Norfunds resultater.

SN Power er et vannkraftselskap som investerer i fremvoksende markeder – som Bujagali-dammen i Uganda, hvor man kjøpte seg inn for to år siden.

Utviklingsland er helt avhengige av mer energi for å utrydde fattigdom. For å unngå at klimakrisen skal gjøre nettopp fattigdomsbekjempelse umulig, må nesten all denne energien være fornybar.

Krever mer kapital enn fossile alternativer

Problemet er imidlertid at investeringer i fornybar teknologi krever mer kapital enn i fossile alternativer. Slik kapital er ofte enten ikke tilgjengelig eller for dyr i utviklingsland, som et resultat av at risikoen ved å investere i disse landene både reelt sett kan være betydelig, men kanskje enda mer at den oppleves som høyere enn realitetene tilsier.

Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, er satt opp for å investere i selskaper som skaper jobber og bidrar til bærekraftig utvikling, og har investert i energi fordi tilgang på ren energi er avgjørende for å skape en slik utvikling.

Unngår 1/6 av Norges årlige klimautslipp

Gjennom tilførsel av risikokapital og kompetanse har Norfunds investeringer bidratt til å bygge ny fornybar energiproduksjon som årlig bidrar til å unngå hele 8 millioner tonn CO2. Det tilsvarer én sjettedel av Norges årlige klimautslipp – eller like mye utslipp som samtlige norske personbiler og lastebiler!

Nøkkelen til disse resultatene ligger i Norfunds evne til å mobilisere annen kapital, og i evnen til å gjøre investeringer som gir god avkastning slik at pengene kan resirkuleres i stedet for å brukes opp.

Som minoritetsinvestor, går Norfund typisk inn med under 35 prosent eierandel, hvor andre investorer står for resten. Slike energiprosjekter har ofte en belåningsgrad på 70 prosent, hvilket betyr at hver krone som legges inn, kan utløse det tidobbelte av Norfunds investering i total kapital i et prosjekt.

Håndterbar risiko

Selv om risikoen ved å investere i utviklingsland er reell, viser Norfunds erfaringer at det er en risiko som kan håndteres, framfor å unngås. At oppsiden kan være stor for aktører som forstår det, bør være opplagt når man ser på Norfunds årlige avkastning fra fornybar energi generelt på 12 prosent og fra SN Power spesielt på 19 prosent.

Ved salget av SN Power frigjøres nå hele 10,9 milliarder. Det gir grunnlag for å investere en tilsvarende sum igjen – og trolig doble de samlede unngåtte utslippene!

Mens Norfunds nåværende portefølje tok tid å bygge opp, gjør erfaring, etablerte nettverk og partnerskap at man nå raskere kan bruke den frigjorte kapitalen til å utnytte muligheter man til nå har måttet si nei til. Samtidig åpner utviklingen innen sol, vind, batterier, energieffektivisering og informasjonsteknologi for nye muligheter til å dekke energibehovene, med alt fra desentraliserte løsninger til husholdninger, landsbyer og bedrifter, til store havvindprosjekter.

Trenger 900 mrd dollar til fornybar energi

Verdensbanken har anslått et behov for 900 milliarder amerikanske dollar i ny fornybar energi frem mot 2025 for å møte utviklingslands energibehov. Sett opp mot det, er de 1,17 milliarder dollarene Norfund nå har fått tilgjengelig til å investere et viktig bidrag, men langt fra nok.

Nytt fornybarfond

Erfaringene kan imidlertid brukes til å skalere løsningene for å få til enda større resultater. Regjeringen besluttet nylig å få utredet et nytt fornybarfond som skal investere i fornybar energi for å redusere klimagassutslipp. Med midler som investeres målrettet i markeder der mulighetene er størst for å utkonkurrere kullkraftverk og annen utslippsintensiv energiproduksjon med fornybare alternativer, vil klimaeffekten per investert krone bli enda større.

Forslaget har potensial for å bli det største klimapolitiske initiativet på utviklingssiden siden skogsatsingen ble lansert. Med en lansering av et slikt fond i oppkjøringen til neste års klimatoppmøte i Glasgow kan vi også bidra til at flere likesinnede land kan inspireres til å lansere lignende tiltak, og bidra til å mobilisere enda mer privat kapital.

Da kan årets norske klimanyhet peke fram mot løsninger av virkelig global betydning.