Investerer i meieri i Malawi - hjelper 10.000 småbønder

Januar 21, 2021

Ved å investere i meieriet Lilongwe Dairy i Malawi vil Norfund skape økte inntekter for småbønder og gi mer lokalt produserte melkeprodukter til Malawis befolkning.

Norfund investerer nå 5,8 millioner dollar, ca 50 millioner kroner, i meieriet Lilongwe Dairy i Malawi.

Målet er å bidra gjennom kapital og aktivt eierskap til at meieriet skal vokse. Meieriet vil da kunne bidra til stabile inntekter til flere bønder i tillegg til å dekke økende etterspørsel etter melkeprodukter – med lokal produksjon.

Malawi er et av verdens minst utviklede land, og er rangert som nummer 174 av 189 land på FNs utviklingsindeks. Landet er svært bistandsavhengig, og bistanden tilsvarer ca 25 % av brutto nasjonalprodukt. Landbrukssektoren står for 28 prosent av BNP og nesten 65 prosent av total sysselsetting i Malawi.

Kjøper melk fra 10.000 småbønder

Det familieeide meieriet Lilongwe Dairy tar imot melk fra over 10 000 småbønder, som er organisert i 36 ulike kooperativer.

Ved å utvikle meierivirksomheten vil Norfund bidra til at mange småbønder får omsetning på sin melkeproduksjon, og dermed økte inntekter slik at de kan arbeide seg ut av fattigdom

Ellen Cathrine Rasmussen, leder avdeling for vekstkraftige virksomheter i Norfund

Ved å legge til rette for økt produksjon og høyere kvalitet basert på lokalt produsert melk, vil investeringen også bidra til å erstatte import. Dermed styrkes både matsikkerhet og Malawis handelsbalanse.

En stor del av Malawis befolkning er underernærte (18,8%). Økt konsum av melkeprodukter kan være et positivt bidrag. Markedet er foreløpig ganske lite, men det er forventet sterk vekst de nærmeste årene.

Med tilgang på mer kapital, vil meieriet blant annet investere i større lager, økt pasteuriserings-kapasitet, nye emballasjemaskiner og i forbedret distribusjonsapparat ut til forbrukerne.

– Norfund vil gjennom aktivt eierskap også bidra til å profesjonalisere driften av bedriften gjennom å innføre bedre strukturer og kontrollmekanismer, og få på plass systemer for matsikkerhet og avfallshåndtering, som både kan redusere utgifter og øke inntektene, sier Rasmussen.

Vil gjøre det mer attraktivt å satse på melkeproduksjon

De fleste bøndene som leverer melk til meieriet, har bare 1-3 kyr hver. (I Norge er det til sammenligning gjennomsnittlig 29 kuer per gård og i Sverige 94).

Lav pris og manglende kunnskap om hvordan oppnå høy kvalitet på melken har fram til nå gjort det lite attraktivt for småbrukere å satse på melkeproduksjon. Lilongwe Dairy ønsker å gi finansiering til småbrukere slik at de kan kjøpe flere kyr og investere i bedre kapasitet. Norfund planlegger også å bidra gjennom å delfinansiere kyr og opplæring til nye småbrukere gjennom Norfunds tilskuddsordning.

For mange småbrukere i Malawi kan diversifisering og ekstrainntekter gjennom å levere melk bli en viktig forsikring dersom avlingen skulle feile eller andre inntekter falle bort.

Investerer i landbrukets verdikjede

Norfunds formål er å skape jobber og forbedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling. Vi har investert i landbrukssektoren over flere år. For noen år siden ble strategien lagt om, i retning av å investere mer i bedrifter høyere opp i verdikjeden.

Strategien ble tatt med utgangspunkt i at Norfund kan gjøre en stor forskjell gjennom å investere i bedriftene som gjør det mulig for småbrukere å selge sine produkter.

Investeringen i Lilongwe Dairy er Norfunds første investering i et meieri, men vi ser muligheter til å dra lærdom fra denne investeringen for å kunne bruke til videre satsning innen samme sektor.

Investeringer i bank og mikrofinans styrker også landbruket

Norfund bidrar også til å utvikle arbeidsplasser i små- og mellomstore bedrifter, blant annet innen landbruk, gjennom å investere i banker.

Historisk har tradisjonelle banker i Afrika hatt en lav andel av låneporteføljen til primærlandbruk og til verdikjeden innen landbruk. Mange afrikanske banker mangler ekspertise på området og har ikke egnede låneprodukter til så små kunder.

Norfund har opprettet plattformselskapet Arise, som eier banker med virksomhet i 33 land i Afrika, blant annet i Malawi, sammen med sitt nederlandske søsterfond, FMO, og Rabobank, en nederlandsk bank med særlig kompetanse innen landbruk.

Det er et viktig satsningsområde for Arise å hjelpe bankene til å utvikle tilpassede låneprodukter til bønder. Bare fra 2018 til 2019 hadde bankene i Arises portefølje en økning i utlån til primærlandbruk på 10%.

Norfund har også en stor satsning på mikrofinans, med 2,7 millioner lånekunder I 2019. Disse når også en lang rekke småbønder og mikrobedrifter knyttet til landbruksproduksjon, .

Andre relevante artikler: