Strategi 2019 – 2022

Norfunds oppdrag er å skape jobber og bedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling. Strategien legger føringer for hva vi skal investere i og hvordan vi skal jobbe for å utføre oppdraget best mulig. 

I perioden 2019-2022 vektlegges følgende tre strategiske initiativ :

1. Utvalgte investeringsområder

Norfund fokuserer på fire investeringsområder som alle er drivere for utvikling i henhold til FNs bærekraftsmål:

2. Utvalgte utviklingsland

Norfund prioriterer å investere i utvalgte land der behovet for økt tilgang på kapital er høy og der det er størst sannsynlighet for at Norfunds investeringer vil ha betydelig utviklingseffekt.

Hovedland

Norfund investerer direkte i 29 hovedland. Disse landene ble valgt på bakgrunn av store investeringsbehov og -muligheter, manglende tilgang på kapital fra andre investorer og Norfunds kjennskap til markedene.

Sekundær-land

Norfund kan også investere i 20 andre utviklingsland som er ansett som ekstra sårbare eller hvor det er spesielt gode partnerskapsmuligheter. Investeringer i disse landene gjøres gjennom aktive investeringsfond, investeringsplattformer eller i samarbeid med våre strategiske partnere.

3. En ansvarlig investor

Norge har definert fire tverrgående hensyn som skal ivaretas i alle bistandsprosjekter: klima og miljø, likestilling, menneskerettigheter og korrupsjonbekjempelse.

Disse hensynene står sentralt hver gang vi vurderer en ny investering. Norfund er en ansvarlig investor og alle investeringer vurderes og følges opp i henhold til standardene for miljø og samfunnsforhold utarbeidet av Verdensbankens enhet for privat sektor, IFC.

Mange av landene Norfund investerer i mangler gode lover og regelverk for beskyttelse av miljø og arbeidstakere. Ofte er det den sårbare befolkningen som er dårligst beskyttet. IFC standardene stiller strenge krav som ofte går utover det som er vanlig praksis i utviklingsland.  Norfund krever derfor at alle virksomhetene vi investerer i er villige til å etterleve IFC standardene. 

Selv om Norfund ikke forventer at investeringsselskapene skal drives i henhold til disse standardene i investeringsøyeblikket, krever vi en handlingsplan som viser hvordan de har tenkt å sikre at standardene blir etterlevd på sikt. 

Les mer