Om Norfund

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, og investerer for å skape arbeidsplasser, forbedre liv og bidra til den globale energiomstillingen.

Norfund eies og finansieres av den norske stat og er statens viktigste verktøy for å styrke virksomheter som skaper arbeidsplasser og reduserer fattigdom i utviklingsland.

Vi investerer på kommersielle vilkår, som en ansvarlig minoritetsinvestor i samarbeid med partnere. Gjennom lokal tilstedeværelse og ekspertise søker vi løsninger designet for landene vi investerer i.

Norfunds mandater

Norfunds overordnede mandat er definert av Norfund-loven fra 1997. Loven forteller at Norfunds rolle er å bidra med å utvikle bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland.

Norfund har to investeringsmandater:

  • Utvikling: Skape arbeidsplasser og forbedre liv gjennom å investere i virksomheter som driver bærekraftig utvikling
  • Klima: Investere i overgangen til netto null-utslipp i fremvoksende markeder

Klimamandatet ivaretas gjennom Klimainvesteringsfondet.

Investere der andre ikke gjør det

For å oppfylle våre mandater på en effektiv måte, fokuserer vi på land og investeringssektorer der vi kan gjøre en størst mulig forskjell.

I hvilken grad en investering bidrar til et resultat som eller ikke ville ha skjedd, omtales som addisjonalitet. Addisjonaliteten er høy der kapitalen er knapp og investorer er motvillige til å investere på grunn av høy enten reell eller oppfattet risiko. Norfund er villig til å ta mer risiko enn de fleste andre investorer.

Vårt foretrukne instrument er egenkapital, men vi tilbyr også lån og investerer gjennom fond.

Å være addisjonelle betyr også å tilføre ikke-finansielle verdier i form av kompetanse og aktivt eierskap i investeringene vi gjør, og forbedre både lønnsomheten og utviklingseffektene til selskapene.

Investere for utvikling

Norfund investerer i selskaper som bidrar til økonomisk og sosial utvikling gjennom:

  • direkte og indirekte arbeidsplasser skapt og inntektene disse medfører
  • varene og tjenestene de tilbyr
  • skattene de betaler

Norfund forsterker også utviklingseffektene gjennom støtte til næringsutvikling.

Investerer i overgangen til netto null

Gjennom Klimainvesteringsfondet investerer vi i fornybar energi i fremvoksende markeder/utviklingsland med omfattende utslipp fra fossilt brenselbasert energiproduksjon, med mål om å bidra til netto null-omstillingen.

Våre investeringsregioner

Norfunds viktigste investeringsregion er Afrika sør for Sahara. Norfund investerer også i utvalgte land i Asia og Latin-Amerika.

Ansvarlig investor

Norfund tilfører verdi gjennom å hjelpe våre selskaper med å oppnå høye ESG-standarder, noe vi mener er en forutsetning for å lykkes med å levere på vårt mandat.

Avkastning er en forutsetning

Bedrifter overlever bare hvis de kan levere avkastning over tid, og derfor er lønnsomhet avgjørende for å skape bærekraftige og varige utviklingseffekter. Avkastning er også viktig for at Norfund skal kunne være katalytisk, altså å mobilisere andre private investorer til å investere med oss – eller inspirert av oss. Vi tar sikte på å avslutte investeringene vååre når vi ikke lenger er nødvendige, slik at vi kan resirkulere kapitalen til nye investeringsmuligheter.

Medlem av EDFI

Norfund er en del av Association of European Development Finance Institutions (EDFI), som ble etablert i 1992 for å støtte og fremme arbeidet til bilaterale utviklingsfinansinstitusjoner.