Om Norfund

Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Vårt formål er å skape jobber og forbedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer en bærekraftig utvikling.

Norfund eies og finansieres av den norske stat, og er statens viktigste redskap for å styrke privat sektor i utviklingsland og redusere fattigdom.

Vi Investerer der Andre ikke Våger

Norfunds formål er definert i Norfundloven fra 1997. Loven fastsetter at Norfunds mandat er «å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland.» 

Norfund gjør det mulig å etablere bærekraftige virksomheter som ellers ikke ville bli igangsatt på grunn av høy risiko. 

FNs bærekrafstmål nr. 1 er å utrydde fattigdom. For å nå dette målet må bistanden fokusere på bærekraftig vekst, samfunnsutvikling og institusjonsbygging. Norfunds arbeid for bærekraftig økonomisk vekst er et viktig bidrag i kampen for å utrydde fattigdom.

Norfund er villig til å påta seg høyere risiko enn mange andre investorer. Vi prioriterer prosjekter som viser stort potensial for å bli lønnsomme og skape utvikling.

Våre investeringsområder

Norfund prioritirer investeringer i fire sektorer som bidrar til å oppnå FNs bærekkraftsmål.

Lønnsomhet er en Forutsetning

For at bedrifter skal overleve, må de være lønnsomme. Lønnsomhet er en forutsetning for varige utviklingseffekter som bærekraftig sysselsetting, strømproduksjon og skatteinntekter til myndighetene.

Derfor står aktivt eierskap og støtte til bedriftsutvikling (kun på engelsk) sentralt i Norfund arbeid.

Siden begynnelsen har Norfund hatt en avkastning (IRR) på 6 % (per 2019) målt i investeringsvaluta. 

6
%

IRR siden oppstarten av fondet (investeringsvaluta)

Vi Investerer for å Fremme Utvikling

Norfund investerer i virksomheter som vil bidra til økonomisk og sosial utvikling gjennom:

  • jobbene de skaper, direkte og indirekte gjennom hele verdikjeden
  • varene og tjenestene de tilbyr
  • skatten de betaler

Organisasjonsstruktur

Stortinget

opprettet Norfund gjennom Norfundloven i 1997. Norfund er fullfinansiert over det norske bistandsbudsjettet, og det er Stortinget som godkjenner Norfunds årlige kapitaltilskudd. 

Utenriksministeren

er ansvarlig statsråd for Norfund. Utviklingsministeren konstituerer generalforsamlingen og er fondets høyeste autoritet.

Norfunds styre

utnevnes av Norfunds generalforsamling og sørger for at fondet opererer i henhold til Norfundloven og tilhørende vedtekter. Styret setter Norfunds strategi og må godkjenne alle investeringer over et gitt beløp.

Norfund ledelse

administrerer fondet i tråd med Norfunds formål, som er å skape jobber og bedre levekår i utviklingsland.

Investeringskomiteen

Norfunds investeringskomité er en viktig del av Norfund som bidrar til kvalitetssikrede investeringer og gode avgjørelser. Investeringskomiteen ledes av administrerende direktør og har åtte medlemmer, hvorav to er eksterne. Administrerende direktør/ledelsen kan godkjenne investeringer på opptil USD 4 millioner, mens investeringer på USD 4–15 millioner må godkjennes av investeringskomitéen. Investeringskomiteen kan trekke fondet ut av investeringer og skal også evaluere forslag til investeringer på over USD 15 millioner, men her er det styret som tar den endelige investeringsbeslutningen. 

Relevante Definisjoner

  • Utviklingsland = Land OECD klassifiserer som LMIC (Lower Middle Income Countries) og lavere, samt andre land som kvalifiserer til å få bistand gjennom investeringer
  • Bærekraftige virksomheter = Økonomisk stabile virksomheter drevet på en økonomisk og sosialt forsvarlig måte.