Vekstkraftige virksomheter

Norfund ønsker å styrke landbruksrelatert næring og produksjonsindustri. Derfor investerer vi i vekstkraftige virksomheter

4 460
millioner kroner

verdien av porteføljen til Vekstkraftige Virksomheter

132
millioner kroner

økning i bedriftenes inntekter i 2019

4 310
jobber

nye jobber skapt i 2019

Hvorfor investere i vekstkraftige virksomheter?

Et lands utvikling og økonomiske vekst avhenger av store, veldrevne virksomheter. Det er ikke mange store virksomheter i Afrika sør for Sahara, spesielt ikke i de fattigste landene. Store bedrifter skaper vekst og arbeidsplasser fordi de produserer mer, ansetter flere og betaler høyere lønn. Når vi investerer i bedrifter som har potensial for å vokse, bidrar vi til denne veksten og skaper jobber. Samtidig øker statens skatteinntekter, og folk får økt tilgang på nødvendige varer og tjenester.  

Våre ambisjoner

I vår strategi for 2019-2022 har vi definert følgende ambisjoner:

50 000
nye jobber

innen 2022

2
milliarder kroner

økt avkastning hos porteføljeselskapene innen 2022

Hva vi investerer i

Norfund investerer direkte i vekstkraftige virksomheter innen

  • Landbrukrelatert næring
  • Industriell produksjon

Vi fokuserer på investeringsmuligheter i Afrika sør for Sahara og ønsker å alliere oss med sterke partnere innen industri og finans. I tillegg investerer vi gjennom fond som fokuserer på vekstkraftige virksomheter i våre fokusland.

Landbruksrelatert næring

Landbruk er en viktig kilde til økonomisk vekst og nye jobber i Afrika. Mer enn halvparten av befolkningen i Afrika sør for Sahara jobber med landbruk, men Afrika produserer likevel ikke nok mat til å brødfø kontinentet. Ved å investere i landbruksnæringens verdikjede fremmer Norfund produktivitet samtidig som vi skaper jobber og gir småbønder tilgang til markeder. 

Industriell produksjon

Industriell produksjon er foreløpig en liten sektor i Afrika, og få land har klart å skape et godt produksjonsgrunnlag. En tredjedel av Afrikas forbruk av mat, drikke og liknende varer stammer fra import, selv om mange av disse varene kunne vært produsert lokalt. Økt vareproduksjon vil derfor bidra til betydelig økonomisk vekst og jobbskaping i Afrika.

Hvor vi invester

Norfund investerer i land der vi kan ha positiv innvirkning. Vi prioriterer investeringer i minst utviklede land (MUL) og i Afrika sør for Sahara.

Totale investeringer per region (millioner kroner)

Hva kan vi tilby?

Norfund er en aktiv minoritetsinvestor. Vi tilbyr risikovillig kapital gjennom egenkapital, lån og finansiering til bedrifter som fyller våre krav (kun på engelsk)

For å oppnå mest mulig økonomisk suksess og best mulig samfunnsutvikling bidrar Norfund med mer enn kapital. Norfunds investeringsteam har lang erfaring innen prosjektutvikling og ledelse og arbeider tett med partnere for å etablere bedrifter og videreutvikle bedriftene som Norfund har investert i. Norfund er en aktiv eier og krever en plass i styret når vi investerer egenkapital i en bedrift. Vi har over 20 års erfaring med å investere i utviklingsland og videreutvikler stadig ekspertisen og risikoforståelsen som må til for å lykkes som investor. 

Partnerskap

Norfund investerer med og gjennom partnere for å kunne dra nytte av deres kunnskap og ekspertise. Vi foretrekker å gå i partnerskap med store, velkjente og høyt anerkjente virksomheter med lokal tilstedeværelse og interesser som stemmer overens med våre egne prioriteringer.  

Leder for avdeling for vekstkraftige virksomheter

Ellen Cathrine Rasmussen

Executive Vice President, Scalable Enterprises

Kontaktperson i avdeling for vekstkraftige virksomheter

Andreas Davidsen

Scalable Enterprises